بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری نشست همانديشی مسئولين دانشکده ادبيات و علوم انسانی با اعضای هيات علمی گروه زبان و ادبيات انگليسی

برگزاری نشست همانديشی مسئولين دانشکده ادبيات و علوم انسانی با اعضای هيات علمی گروه زبان و ادبيات انگليسی


برگزاری نشست همانديشی مسئولين دانشکده ادبيات و علوم انسانی با اعضای هيات علمی گروه زبان و ادبيات انگليسی

 

                                                                        باسمه تعالي

 

 

 

برگزاری نشست همانديشی مسئولين دانشکده ادبيات و علوم انسانی با اعضای هيات علمی گروه زبان و ادبيات انگليسي

 

در اين نشست که در روز يکشنبه دهم آبان به منظور ارتقای کيفی فعاليت های علمی و پژوهشی دانشکده برگزار شد . آقای دکتر سيمبر رئيس دانشکده ادبيات و علوم انسانی سازوکارهای نظارتی در اين راستا را توضيح دادند.

سپس بعد از ارائه گزارش آقای دکتر خليلی (مدير گروه )، نظرات و ديدگاههای اعضای محترم هيات علمی عضو اين گروه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.