بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری چند دفاعیه در دانشکده علوم انسانی

برگزاری چند دفاعیه در دانشکده علوم انسانی


برگزاری چند دفاعیه در دانشکده علوم انسانی

                                                                                                          باسمه تعالی 

  موضوع: دفاع از پایان نامه خانم (ملیحه سلمانی نژاد کوهی)کارشناس ارشدرشته مدیریت صنعتی

تحت عنوان:شناسایی عوامل حیاتی موفقیت اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع و ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی آن 

 

زمان : شنبه مورخ 25/10/89 ساعت 10 صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

هيات داوران :

استاد راهنما :  جناب آقای دکتر رضا اسماعیل  پور (استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر محمد حسن قلی زاده (استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر محمد رحیم رمضانیان  (استاد يار گروه مدیریت دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر مراد رضایی(استاد يار گروه مدیریت دانشگاه آزاد)

 


 

موضو ع : دفاع از پايان نامه خانم ( معصومه اکبری) کارشناس ارشدرشته روانشناسی

تحت عنوان: بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان ساری)

زمان : یکشنبه مورخ 29/10/89 ساعت12 ای 14

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر ایرج صالحی (استادیار گروه روانشناسی دانشگاه گیلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر والی ا... موسوی(استادیار گروه روانشناسی دانشگاه گیلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر عباسعلی خانزاده  (استاد يار گروه روانشناسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر عباس صادقی(استاد يار گروه روانشناسی دانشگاه گیلان)

 


موضو ع : دفاع از پايان نامه خانم ( محدثه نامجو) کارشناس ارشدرشته روانشناسی

تحت عنوان: رابطه کمال گرایی ، سبک های دفاعی و نشانه های افسرگی در دانشجویان  

زمان : یکشنبه مورخ 3/11/89 ساعت 10

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر سید موسی کافی (دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه گیلان)

استاد راهنما : جناب آقای  دکتر منصور حکیم جوادی (استادیار گروه روانشناسی دانشگاه گیلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر مسعود غلامعلی لواسانی (استادیار گروه روانشناسی از دانشگاه تهران)

استاد مشاور:  خانم سید رقیه آتشکار ( کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه تربیت)

داور مدعو داخلي:  خانم دکتر مهناز خسرو جاوید  (استاد يار گروه روانشناسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر عباس صادقی(استاد يار گروه  علوم تربیتی دانشگاه گیلان)