بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری 2جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

برگزاری 2جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی


برگزاری 2جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

 باسمه تعالي

 

موضو ع : دفاع از پايان نامه  سر کار خانم (مونا اسالم نژاد گيلوايي)کارشناس ارشدرشته علوم اجتماعی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان : پديده حاشيه نشينی و تغييرات ساختار خانواده در شهر رشت

 

زمان :يکشنبه مورخ 26/7/88 ساعت 13 عصر

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر فاروق خارابي(دانشيار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر محمد مهدی رحمتي(استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر محمد امين کنعاني (استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر حميد عباداللهي(استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

 

........................................................................................................................................................................

 

موضو ع : دفاع از پايان نامه  سر کار خانم (فهيمه رحماني)کارشناس ارشدرشته روان شناسی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان : هوشبهر جاری و هوشبهر قبل ازبيماری در سالمندان دارای مشکل دمانس در مقايسه با سالمندان بدون مشکل دمانس

 

زمان : شنبه مورخ 2/8/88 ساعت 11 عصر

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر حسن حق شناس(استاد روان شناسی دانشگاه علوم پزشکی شيراز)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر موسی کافي(استاد يار گروه روان شناسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر ايرج صالحي (استاد يار گروه روان شناسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر محسن کيان پور(دانشيار گروه روانپزشکی علوم پزشکی شيراز)