بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری 4جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

برگزاری 4جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی


برگزاری 4جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

قابل توجه اساتيد و دانشجويان محترم دانشگاه

موضو ع : دفاع از پايان نامه  سرکار خانم(الميرا خان محمدي)کارشناس ارشدرشته آموزش زبان انگليسی دانشکده ادبيات و علوم انساني


تحت عنوان : Strategies used by Iranian university students in  English advanced writing


زمان :سه شنبه مورخ 9/4/88 ساعت 14-12 صبح
مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني


هيات داوران :


استاد راهنما : جناب آقای دکتر مسعود خليلی ثابت(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)
استاد مشاور:  جناب آقای دکتر امير مهدوي(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو داخلی : جناب آقای دکتر بهزاد برکت(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو خارجی : جناب آقای دکتر شاهرخ جهاندار(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن)

 

 

 

 

  

موضو ع : دفاع از پايان نامه  جناب آقای (ابراهيم پناه)کارشناس ارشدرشته آموزش زبان انگليسی دانشکده ادبيات و علوم انساني


تحت عنوان : استراتژی فراگيران ايرانی در سطح متوسط زبان خارجی برای يادگيری و به خاطر آوردن لغات انگليسي


زمان :سه شنبه مورخ 9/4/88 ساعت 16-14 ظهر
مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني


هيات داوران :


استاد راهنما : جناب آقای دکتر امير مهدوی زفرقندي(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)
استاد مشاور:  جناب آقای دکتر مسعود خليلی ثابت(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر بهزاد برکت(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر مرتضی خدابنده لو(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن)

 





موضو ع : دفاع از پايان نامه  جناب آقای (عليرضا آقايي)کارشناس ارشدرشته آموزش زبان انگليسی دانشکده ادبيات و علوم انساني


تحت عنوان : A Synchronic survey of the ideological impacts of ELT


زمان :چهار شنبه مورخ 10/4/88 ساعت 12-10 ظهر
مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني


هيات داوران :


استاد راهنما : جناب آقای دکتر منصور هاشمي(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)
استاد مشاور:  جناب آقای دکتر ژاله حساسخواه(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر بهزاد برکت(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو خارجی: سرکار خانم مريم دانای طوسي(استاد يار گروه پژوهشکده علوم انساني)

 




موضو ع : دفاع از پايان نامه  جناب آقای (نادر عاشور دخت)کارشناس ارشدرشته زبان و ادبيات فارسی دانشکده ادبيات و علوم انساني


تحت عنوان : مؤلفه های هويت ملی ايرانيان در شعر شاعران ﻧﺌو کلاسيک


زمان :چهار شنبه مورخ 13/4/88 ساعت 12-10 ظهر
مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني


هيات داوران :


استاد راهنما : جناب آقای دکتر احمد رضي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)
استاد مشاور:  جناب آقای علی تسليمي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر فاروق خارابي(دانشيار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)
داور مدعو خارجی: جناب آقای اسماعيل قافله باشي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين)