بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری 4جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

برگزاری 4جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی


برگزاری 4جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی


 

 

 

باسمه تعالي 

 

موضو ع : دفاع از پايان نامه  سر کار خانم (سپيده جلوداران زاده)کارشناس ارشدرشته روان شناسی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان : بررسی رابطه شيوه های فرزند پروری ، حمايت اجتماعی و خود کارآمدی در دانشجويان دانشگاه گيلان

 

زمان : سه شنبه مورخ 13/11/88 ساعت 10صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر موسی کافي(استاديار گروه روان شناسی دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  سرکارخانم دکترايران داودي(استاد يار گروه روان شناسی دانشگاه شهد چمران اهواز)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر منصور حکيم جوادي (استاد يار گروه روان شناسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر سيروس صالحي(استاديار گروه روان شناسی دانشگاه گيلان)

 


 

موضو ع : دفاع از پايان نامه  سر کار خانم (سيما ردائي)کارشناس ارشدرشته زبان و ادبيات فارسي دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان : نقد جامعه شناختی داستانهای محمود طياري

 

زمان : سه شنبه مورخ 20/11/88 ساعت 10صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر فيروز فاضلي(استاديار گروه ادبيات فارسی  دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر محمد کاظم يوسف پور(استاديار گروه ادبيات فارسی  دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر عباس خائفي (استاديار گروه ادبيات فارسی  دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر فاروق خارابي(دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه گيلان)

 

 


 

موضو ع : دفاع از پايان نامه  سر کار خانم (افسانه ابراهيم نژاد)کارشناس ارشدرشته علوم اجتماعی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان : رمز گشايی از تبليغات تجاری تلويزيون و بازنمود سبک زندگي

 

زمان : دو شنبه مورخ 19/11/88 ساعت 30/11صبح

مکان : کلاس شماره 3 دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد مهدی رحمتي(استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر فاروق خارابي(دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر ممد امين کنعاني (استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر فردين عليخواه(دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه گيلان)

 


 

موضو ع : دفاع از پايان نامه  سر کار خانم (کبری طهماسبی فرد)کارشناس ارشدرشته جامعه شناسی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان : اخلاق شهروندی و رابطه آن با تحصيلات در شهر رشت

 

زمان : دو شنبه مورخ 19/11/88 ساعت 10صبح

مکان : کلاس شماره 13 دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای فاروق خارابي(دانشيار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  دکتر محمد امين کنعاني(استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر محمد مهدی رحمتي (استاد يار گروه علوم اجتماعي دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر فردين عليخواه(استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه گيلان)