بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری 8جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

برگزاری 8جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی


برگزاری 8جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

باسمه تعالي


قابل توجه اساتيد و دانشجويان محترم دانشگاه گيلان

موضو ع : دفاع از پايان نامه  سرکار خانم(سهيلا روستا)کارشناس ارشدرشته زبان و ادبيات فارسی دانشکده ادبيات و علوم انساني


تحت عنوان :طبقه بندی و تحليل ساختاری حکايات مينی ماليستی کشف المحجوب


زمان :سه شنبه مورخ 27/5/88 ساعت 30-9 صبح
مکان : کلاس شماره 13 دانشکده ادبيات و علوم انساني


هيات داوران :


استاد راهنما : جناب آقای دکتر احمد رضي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)
استاد مشاور:  جناب آقای دکتر محمد کاظم يوسف پور(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو داخلی : جناب آقای دکتر علی تسليمي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو خارجی : سرکار خانم دکتر اکرم رحماني(استاد يار دانشگاه آزاد اسلامی رشت)

 

    


موضو ع : دفاع از پايان نامه  جناب آقای (عليرضا انصاری پيري)کارشناس ارشدرشته زبان و ادبيات فارسی دانشکده ادبيات و علوم انساني
تحت عنوان : حساميزی در شعر هفت شاعر معاصر (نيما،شاملو،اخوان،فرخزاد،سپهري،شفيعی کدکنی و امين پور)


زمان :سه شنبه مورخ 27/5/88 ساعت 11 صبح
مکان : کلاس شماره 13 دانشکده ادبيات و علوم انساني


هيات داوران :


استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد علی خزانه دارلو(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)
استاد مشاور:  جناب آقای دکتر فيروز فاضلي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر عليرضا نيکويي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر رضا سميع زاده(استاد يار دانشگاه بين المللی قزوين)

 




 

موضو ع : دفاع از پايان نامه  جناب آقای (حميد ذولفقاري)کارشناس ارشدرشته آموزش زبان انگليسی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان : The Impact of portfolio Assessment on Learning Reading strategies by Iranian EFL student

 

 

زمان :دو شنبه مورخ 9/6/88 ساعت11 صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

 

هيات داوران :

 

استاد راهنما : جناب آقای دکتر مسعود خليلی ثابت(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای يدا...شهابي(مربی گروه زبان و ادبيات انگليسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلی : جناب آقای دکتر عليرضا فرحبخش(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی : جناب آقای دکتر شاهرخ جهاندار(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن)

 

 

 

 

موضو ع : دفاع از پايان نامه  جناب آقاي(فرهاد تسليمي چلكي)کارشناس ارشدرشته زبان و ادبيات فارسي دانشکده علوم انساني

 

تحت عنوان :نقد وتحليل مفهوم پير در عرفان اسلامي - ايراني

 

زمان :دو شنبه مورخ 9/4/88 ساعت 10 صبح

مکان : كلاس شماره 13 دانشكده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقاي دكتر علي صفايي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقاي دكتر محمد كاظم يوسف پور(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي : سركار خانم گيتي تجربه كار (استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی : جناب آقاي دكتر عليرضا اقدامي(استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت)

 

ääää

موضو ع : دفاع از پايان نامه  سركار خانم (حرمت مصلح رشت آبادي)کارشناس ارشدرشته زبان وادبيات فارسي دانشکده علوم انساني

 

تحت عنوان : شوخ طبعي در آثار سنايي

 

زمان :سه شنبه مورخ 10/6/88 ساعت 11ظهر

مکان :كلاس شماره 13 دانشكده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

 

استاد راهنما : جناب آقاي دكتر محمد كاظم يوسف پور(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقاي دكتر فيروز فاضلي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقاي دكتر علي صفايي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: سركار خانم دكتر اكرم رحماني(استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت)

 

ääää


موضو ع : دفاع از پايان نامه  سرکار خانم (حورا قهرمانی صغير)کارشناس ارشدرشته زبان و ادبيات فارسی دانشکده ادبيات و علوم انساني


تحت عنوان : نگاهی به مسائل زبانی و ادبی اشعار پير شرفشاده دولائي


زمان :سه شنبه مورخ 10/6/88 ساعت 10 صبح
مکان : کلاس شماره13 دانشکده ادبيات و علوم انساني


هيات داوران :


استاد راهنما : جناب آقای دکتر محرم رضايتي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)
استاد مشاور:  جناب آقای دکتر محمد کاظم يوسف پور(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر علی صفايي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر اميد طيب زاده(استاد يار دانشگاه بوعلی همدان)

 

   

 

 

موضو ع : دفاع از پايان نامه سرکار خانم (عادله اصلی پور)دانشجوی دوره دکتری رشته روان شناسی دانشکده علوم انساني

تحت عنوان : مقايسه ويژگيهای عاطفی کودکان پرورشگاهی و غيرپرورشگاهی بر اساس آزمون اندريافت کودکان(cat)

 

زمان :سه شنبه مورخ 10/6/88 ساعت 10 صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

 

استاد راهنما : جناب آقای دکتر موسی کافي(استاد يار گروه روان شناسی دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  سرکار خانم مهناز خسرو جاويد (استاد يار گروه روان شناسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلی : جناب آقای دکتر ايرج صالحي (استاديار گروه روان شناسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی : جناب آقای دکترسيد علی محمد موسوي(استاديار روانشناسی دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين)

 

 

 

ääää

موضو ع : دفاع از پايان نامه  جناب آقای (حميد رضا عليکي)کارشناس ارشدرشته آموزش زبان انگليسی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان : The effect of alternative assessment methods on proficiency Level of high school students

 

زمان :سه شنبه مورخ 10/6/88 ساعت 11صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

 

استاد راهنما : جناب آقای دکتر هوشنگ خوش سيما(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه چابهار)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر بهزاد برکت(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر مسعود خليلی ثابت(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر علی اصغر رستمي(دانشيار گروه زبان انگليسی دانشگاه شهيد باهنر کرمان)