بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری 9جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

برگزاری 9جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی


برگزاری 9جلسه دفاعيه در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

 

باسمه تعالي


قابل توجه اساتيد و دانشجويان محترم دانشگاه گيلان

 

  موضو ع : دفاع از پايان نامه  جناب آقاي(حجت باخدای ذوالپيراني)کارشناس ارشدرشته جامعه شناسی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان :

حجاب و پوشش در ايران : بررسی هژمونی فرهنگی و پاد فرهنگی در مقوله حجاب در ميان دختران دانش آموز دبيرستانهای شفت

زمان :سه شنبه مورخ 31/6/88 ساعت 8 صبح

مکان : کلاس شماره 1 دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

 

استاد راهنما : جناب آقای دکتر اصغر شکر گزار (استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر حسن چاوشيان (استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلی : جناب آقای دکتر محمد امين کنعاني(استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی : جناب آقای دکتر حميد عباداللهي(استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

 



 

موضو ع : دفاع از پايان نامه  جناب آقای (محمد جواد شهبا)کارشناس ارشدرشته جامعه شناسی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان : بررسی شيوه های مشروع سازی قدرت سياسی در روز نامه کيهان سال 1385

زمان :سه شنبه مورخ 31/6/88 ساعت 30/9 صبح

مکان : کلاس شماره 1 دانشکده ادبيات و علوم انساني

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر حميد عباداللهي(استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

استادمشاور:  جناب آقای دکتر حسن چاوشيان(استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي: جناب آقای دکتر محمد امين کنعاني(استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجي: جناب آقای دکتر فردين عليخواه (استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

 



 

موضو ع : دفاع از پايان نامه  جناب آقای (وحيد تقی نژاد فشتکه)کارشناس ارشدرشته زبان و ادبيات فارسی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان : بررسی محتوايی شب و همبسته های هنری آن در مجموعه اشعار فروغ فرخزاد

 

زمان :چهار شنبه مورخ 25/6/88 ساعت 30/10 صبح

مکان : کلاس شماره 1دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر علی صفايي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر علی رضا نيکويي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکترفيروز فاضلي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: سرکار خانم اکرم رحماني(استاد يار دانشگاه آزاد واحد رشت)

 




موضو ع : دفاع از پايان نامه  جناب آقاي(سيد محمد حسين حسيني)کارشناس ارشدرشته آموزش زبان انگليسی دانشکده ادبيات و علوم انساني
تحت عنوان :


 Examination of the basic Tenets of English Language Teaching Methods According to the Non - Representational Model of Understanding Language as a human Faculty 


زمان :دو شنبه مورخ 23/6/88 ساعت 11 صبح
مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني


هيات داوران :


استاد راهنما : جناب آقای دکتر منصور هاشمي(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)
استاد مشاور:  سرکار خانم دکتر ژاله حساسخواه(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو داخلی : جناب آقای دکتر مسعود خليلی ثابت(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو خارجی : جناب آقای دکتر مرتضی خدابنده لو(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن)

 




موضو ع : دفاع از پايان نامه  جناب آقای (هوشنگ جوانمردي)کارشناس ارشدرشته علوم اجتماعی دانشکده ادبيات و علوم انساني


تحت عنوان : قوميت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران


زمان :دو شنبه مورخ 23/6/88 ساعت 12 ظهر
مکان : اتاق شورای دانشکده ادبيات و علوم انساني


هيات داوران :


استاد راهنما : جناب آقای دکتر رضا سيمبر(دانشيار گروه علوم سياسی دانشگاه گيلان)
استادراهنما:  جناب آقای دکتر مازيار جفرودي(استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)
استاد مشاور:  جناب آقای دکتر محمد مهدی رحمتي(استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)
داور مدعو داخلي: جناب آقای دکتر محمد امين کنعاني(استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)
داور مدعو خارجي: جناب آقای دکتر ستار عزيزي ( استاد يار گروه حقوق دانشگاه بو علی سينا )





موضو ع : دفاع از پايان نامه  جناب آقای (مرتض نوري)کارشناس ارشدرشته روان شناسی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان : بررسی اثر بخشی گروه درمانی به روش تحليل رفتار متقابل بر رضايتمندی زناشويی و پيشگيری از بازگشت در وابستگان به مواد مخدر


زمان :سه شنبه مورخ 31/6/88 ساعت 11 صبح
مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني


هيات داوران :


استاد راهنما : جناب آقای دکتر سيد موسی کافي(استاد يار گروه روان شناسی دانشگاه گيلان)
استاد مشاور:  جناب آقای دکتر ايرج صالحي(استاد يار گروه روان شناسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو داخلي:  سر کار خانم مهناز خسرو جاويد(استاد يار گروه روان شناسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر فردين عليخواه(استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

 




موضو ع : دفاع از پايان نامه  جناب آقای (سيد نيما اورازاني)کارشناس ارشدرشته روان شناسی دانشکده ادبيات و علوم انساني


تحت عنوان : تبعيض جنسی و نسبت آن با انواع تديّن


زمان :سه شنبه مورخ 31/6/88 ساعت 30-12 ظهر
مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني


هيات داوران :


استاد راهنما : جناب آقای دکتر حسن چاوشيان(استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)
استاد مشاور:  جناب آقای دکتر ايرج صالحي(استاد يار گروه روان شناسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر سيد موسی کافي(استاد يار گروه روان شناسی دانشگاه گيلان)
داور مدعو خارجی: سرکار خانم دکتر فاطمه باقريان(استاد يار گروه روان شناسی دانشگاه شهيد بهشتي)

 

 



 

 

موضو ع : دفاع از پايان نامه  سرکار خانم (تافگه حسن پور)کارشناس ارشدرشته جامعه شناسی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان : موسيقی و بازنمايی هويت در عصر جهانی شدن

 

زمان :سه شنبه مورخ 31/6/88 ساعت 30/12 ظهر

مکان : کلاس شماره  1 دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

 

استاد راهنما : جناب آقای دکتر مازيار جفرودي (استاديار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

استادمشاور:  جناب آقای دکترحميد عباداللهي (استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي: جناب آقای دکتر فردين عليخواه (استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجي: جناب آقای دکتراحمد محمد پور (استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بو علی همدان )

 

 



 

موضو ع : دفاع از پايان نامه  سرکار خانم (ماهرخ حق پرس)کارشناس ارشدرشته جامعه شناسی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان : پوشش بازنمايی شده در تلويزيون و هژموني

 

زمان :سه شنبه مورخ 31/6/88 ساعت 14 ظهر

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

 

استاد راهنما : جناب آقای دکترحميد عباداللهي(استاديار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

استادمشاور:  جناب آقای دکتر مازيار جفرودي(استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي: جناب آقای دکتر حسن چاوشيان(استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجي: جناب آقای دکتر فردين عليخواه (استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان )