بستن
FA EN AR RU FR

برگزار جلسات دفاعيه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم انسانی

برگزار جلسات دفاعيه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم انسانی


برگزار جلسات دفاعيه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم انسانی

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(الهام تقی پور)دانشجوی رشته زبان و ادبيات فارسي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: شوخ طبعی در ادبيات کودکان

زمان :شنبه مورخ 8/12/90 ساعت 10صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد کاظم يوسف پور(استاد يارگروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر علی تسليمي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر عباس خائفي( استاد يارگروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر علی صفايي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)


  

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(اختر کاظمی‌نیا)دانشجوی رشته علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: درک اجتماعی از مکان (مطالعه‌ای مقایسه‌ای میان بازار و پاساژ)

زمان : دوشنبه مورخ 8/12/90 ساعت 12 ظهر

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر فردین علیخواه (استاد يارگروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای مهندس محمدرضا فاروقی  (مربی گروه شهرسازی دانشکده معماری دانشگاه گیلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر حسن چاوشیان (استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر  سید هاشم موسوی (ا استاد يار گروه  علوم اجتماعی دانشگاه گیلان)

 

 


موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(شيوا پور نداف حقي)دانشجوی رشته زبان ادبيات فارسي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: بررسی زاويه ديد از دهه ی شصت به بعد

زمان :سه شنبه مورخ 9/12/90 ساعت 10 صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر عباس خائفی (استاد يارگروه زبان فارسي دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر علی تسليمی (استاديارگروه زبان فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر احمد رضي(دانشيار گروه زبان فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر عليرضا نيکويي(ا استاد يار گروه زبان فارسي دانشگاه گيلان)

 


موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد  آقاي(محمد بهرامی نصير محله)دانشجوی رشته زبان و ادبيات عرب  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: بررسی تمثيل های ادبی قرآن

زمان :شنبه مورخ 13/12/90 ساعت 10صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکترسيد  اسماعيل حسينی  (استاد يار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتررحمت پور محمد  (استاد يار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  سرکار خانم دکتر اکرم رخشنده نيا(استاد يار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر هادی شعباني(استاد يار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه گيلان)


  

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(افسانه دهقان آبکنار)دانشجوی رشته علوم اجتماعي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: بررسی علل خشونت نسبت به زنان (در شهر بندر عباس)

زمان :يک شنبه مورخ 14/12/90 ساعت 30/11 ظهر

مکان : کلاس شماره (4) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد مهدی رحمتی (استاد يارگروه علوم اجتماعي دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر سيد هاشم موسوي(استاد يار گروه علوم اجتماعي دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر نادر افقي(استاد يار گروه علوم اجتماعي دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر فردين عليخواه(ا استاد يار گروه علوم اجتماعي دانشگاه گيلان)

 


موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(آمنه شمسي)دانشجوی رشته مديريت بازرگاني  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: تاثير روش های مختلف تامين مالی شرکت  های پذيرفته شده در بورس بر بازده سهام آن ها

زمان :يک شنبه مورخ 14/12/90 ساعت 12 ظهر

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر اسماعيل رمضانپور (استاد يارگروه مديريت دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر محمد حسن قلی زاده(استاد يار گروه مديريت دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای بهزاد روحي( مربی گروه مديريت دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر مهدی مشکي(استاد يار گروه مديريت دانشگاه گيلان)

 


 

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد آقاي(عليرضا عزيزي)دانشجوی رشته علوم اجتماعي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: بررسی فرايندهای مقوله پردازيهای عضويت در گفتگوهای روزمره : تحليل گفتگوهای مشتريان چايخانه ای در شهر مشهد

زمان :يک شنبه مورخ 14/12/90 ساعت 30/12 عصر

مکان : کلاس شماره (4) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر حسن چاووشيان (استاد يارگروه علوم اجتماعی  دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر حميد عبادالهی استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر محمد امين کنعاني(استاد يار گروه علوم اجتماعی  دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر محمد مهدی رحمتی (ا استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)


 

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد آقای (صادق تيموری صفی آباد)دانشجوی رشته مديريت صنعتي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: تاثير اتحادهای استراتژيک بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط

زمان :يک شنبه مورخ 14/12/90 ساعت 15 عصر

مکان : کلاس شماره (29) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر اسماعيل ملک اخلاق  (استاد يارگروه مديريت دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر سيد محمد نوع پسند(استاد يار گروه مديريت دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر محمد علی ولی پور (استاد يار گروه مديريت دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر سيد يحيی سيد دانش(ا استاد يار گروه مديريت دانشگاه پيام نور )


 

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد آقاي(احسان جهانگير زاده)دانشجوی رشته مديريت صنعتي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: آسيب شناسی بخش خدمات مشاوره مديريت و ارائه راهکارهای بهبود آن

زمان :يک شنبه مورخ 14/12/90 ساعت 16 عصر

مکان : کلاس شماره (14) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر اسماعيل ملک اخلاق (استاد يارگروه مديريت  دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر سيد محمد نوع پسند(استاد يار گروه مديريت  دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر محمد علی ولی پور(استاد يار گروه مديريت  دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر سيد يحيی سيد دانش (ا استاد يار گروه مديريت دانشگاه پيام نور)

 


      

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(فاطمه پورآقا رودبرده)دانشجوی رشته روانشناسی  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: مقایسه کنش‌های اجرایی در کودکان اتیستیک و عقب مانده ذهنی

زمان : دوشنبه مورخ 15/12/90 ساعت 30/8 صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر سید موسی کافی (دانشيارگروه روانشناسی دانشگاه گيلان)

استاد مشاور(1): جناب آقای تمجید کریمی (کارشناس راشد گروه روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

استاد مشاور (2): سرکار خانم ربابه دل‌آذر (کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه گیلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر عباسعلی حسین خانزاده (استاد يار گروه روانشناسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای حسین فرهی (کارشناس ارشد گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان)


  

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم (سیده زینب محمدی)دانشجوی رشته حقوق خصوصی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: ارزش اثباتی شهادت در امور مدنی حقوق ایران و مصر

زمان : دوشنبه مورخ 15/12/90 ساعت 10 صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر عبادا... رستمی (استاد يار گروه حقوق دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر سید محمد اسدی‌نژاد (استاد يار گروه حقوق دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر عیسی گلین مقدم (استاد يار گروه حقوق دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر اکبر ایمان‌پور (ا استاد يار گروه حقوق دانشگاه گيلان)


موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد آقای (بهزاد محمدی) دانشجوی رشته حقوق خصوصی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: مسئولیت مدنی دولت در برابر مردم با تأکید بر حقوق ایران

زمان : دوشنبه مورخ 15/12/90 ساعت 30/11 صبح

مکان : کلاس شماره (29) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر عبادا... رستمی (استاديار گروه حقوق دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر  رضا مقصودی (استاديار گروه حقوق دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر اکبر ایمانپور (استاد يار گروه حقوق دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر امیر رضائی فومنی (ا استاد يار گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد بندرانزلی)

 


موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(زهرا تقی زاده رجبي)دانشجوی رشته زبان و ادبيات فارسي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: ادبيت باز آفرينی قصه های عاميانه در داستان امروز ايران

زمان :شنبه مورخ 15/12/90 ساعت 12 ظهر

مکان : کلاس شماره( 14) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر علی تسليمي(استاد يارگروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر عليرضا نيکويي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر عباس خائفي( استاد يارگروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر رضا چراغي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)


موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(مهری وهابي)دانشجوی رشته آموزش زبان انگليسي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: Robust Modeling of English Language teacher Evaluation Using Expert Systems

زمان :دو شنبه مورخ 15/12/90 ساعت12 ظهر

مکان : کلاس شماره (1) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : خانم دکتر ژاله حساسخواه (استاد يارگروه زبان انگليسي دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر علی جمالي(استاد يار گروه مهندسی مکانيک دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر عبدالرضا تحريري(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر امير مهدوي(ا استاد يار گروه زبان انگليسي دانشگاه گيلان)


  

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم (رقیه مؤمن پور)دانشجوی رشته آموزش زبان انگليسي دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: The relationship of being introvert/ extrovert and the preferences of choosing vocabulary learning strategies among Iranian students

زمان : دو شنبه مورخ 15/12/90 ساعت 13 عصر

مکان : کلاس شماره (4) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر  امیر مهدوی  (استاديار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گيلان)

استاد مشاور(1): جناب آقای دکتر بهزاد برکت (استاديار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گيلان)

استاد مشاور(2): جناب آقای دکتر سید ولی‌ا... موسوی (استاديار گروه روانشناسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  سرکار خانم دکتر ژاله حساسخواه (استاد يار گروه  زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر مسعود خلیلی ثابت (ا استاديار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان)

 

 


موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(اکرم اويسی عمران)دانشجوی رشته مديريت صنعتي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: تبيين الگوی ارزيابی خود مبنا و مستمر عملکرد

زمان :دو شنبه مورخ 15/12/90 ساعت 13 عصر

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد رحيم رمضانيان (استاد يارگروه مديريت دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر کيخسرو ياکيده(استاد يار گروه مديريت دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب دکتر محمد حسن قليزاده( استاديار گروه مديريت دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر محمود مرادي(استاد يار گروه مديريت دانشگاه گيلان)

 

 


 

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(راحله غلامین)دانشجوی رشته مديريت بازرگانی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: نقش سیستم‌های اطلاعاتی در مزیت رقابتی استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط (SME) استان گیلان

 

زمان : دو‌شنبه مورخ 15/12/90 ساعت 30/13 صبح

مکان :  کلاس شماره  (  ) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما: جناب آقای دکتر رضا اسماعیل‌پور  (استاد يار گروه مدیریت دانشگاه گيلان)

استاد راهنما: جناب آقای دکتر اسماعیل ملک‌اخلاق (استاديار گروه مدیریت دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر محمد حسن قلیزاده (استاديار گروه مدیریت دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر  مراد رضایی (استاد يار گروه  مدیریت دانشگاه آزاد)

 


موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد  آقاي(سامان سليماني)دانشجوی رشته آموزش زبان انگليسی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: The Impact of Focus on Form Approach on the Improvement of Iranian EFL Learners Writing Accuracy

زمان :دوشنبه مورخ 15/12/90 ساعت 14 عصر

مکان : کلاس شماره (4) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر عليرضا فرحبخش (استاد يار گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  خانم دکتر ژاله حساسخواه (استاد يار گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر بهزاد برکت(استاد يار گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر مسعود خليلی ثابت(استاد يار گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه گيلان)

 

 


 

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد آقای (علی رمضانی)دانشجوی رشته خقوق خصوصی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: نقش شرایط اساسی صحت قراردادها در تشکیل شرکت تجاری

زمان : دو شنبه مورخ 15/12/90 ساعت 15 عصر

مکان : کلاس شماره (7) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر عیسی گلین مقدم  (استاديار گروه حقوق دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر عبادا... رستمی (استاديار گروه حقوق دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر سید محمد اسدی‌نژاد (استاد يار گروه  حقوق دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر محمد رضا شرافت پیما (ا استاديار گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد بندرانزلی)

 


  

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(پیمانه مهرابی)دانشجوی رشته مديريت صنعتي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: بررسی استرس ادراک شده و خودکارآمدی بیماران مبتلا به درد مزمن ناحیه تحتانی کمر

زمان :سه‌شنبه مورخ 16/12/90 ساعت 10 صبح

مکان : کلاس شماره (29) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما (1) : جناب آقای دکتر سید ولی‌ا... موسوی (استاد يارگروه روانشناسی دانشگاه گيلان)

استاد راهنما (2) : جناب آقای دکتر منصور حکیم جوادی (استاد يارگروه روانشناسی دانشگاه گيلان)

استاد مشاور (1):  جناب آقای دکتر مرتضی رهبر (استاد يار  دانشگاه علوم پزشکی گيلان)

استاد مشاور (2):  جناب آقای دکتر مسعود غلامعلی لواسانی (دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر عباسعلی حسین خانزاده (استاديار گروه روانشناسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر علیرضا نظام دوست (استاد يار گروه  روانشناسی دانشگاه گيلان)

 

 


 

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(مهديه کارگر سنگاچيني)دانشجوی رشته زبان ادبيات فارسي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: صحنه پردازی در حکايات مثنوی معنوي

زمان :سه شنبه مورخ 16/12/90 ساعت 10 صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد کاظم يوسف پور (استاد يارگروه زبان فارسي دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر احمد رضی (دانشيار گروه زبان فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر عليرضا نيکويی (استاد يار گروه زبان فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر رضاچراغی (ا استاد يار گروه زبان فارسي دانشگاه گيلان)

 

 

 


 

 

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(نرجس بساق زاده)دانشجوی رشته مديريت صنعتي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: بررسی رابطه بين تسهيم دانش، توانايی جذب و قابليت نوآوری در صنايع دانش محور

زمان :سه شنبه مورخ 16/12/90 ساعت 13 عصر

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد رحيم رمضانيان (استاد يارگروه مديريت  دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر محمود مرادي(استاد يار گروه مديريت  دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر رضا اسماعيل پور(استاد يار گروه مديريت  دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر مراد رضايی (استاد يار گروه مديريت دانشگاه آزاد)