بستن
FA EN AR RU FR

تاليف کتاب جامعه شناسی خشونت ورزشی توسط آقای دکتر مهدی رحمتی عضو گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان

تاليف کتاب جامعه شناسی خشونت ورزشی توسط آقای دکتر مهدی رحمتی عضو گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان


تاليف کتاب جامعه شناسی خشونت ورزشی توسط آقای دکتر مهدی رحمتی عضو گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان

   باسمه تعالی

 

کتاب جامعه شناسی خشونت ورزشی تأليف دکتر محمد مهدی رحمتی استاديار و عضو هيأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان توسط انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ رسيد.

فهرست عناوين کتاب که در نه فصل خلاصه گرديده به شرح زير می باشد.

  •  جامعه شناسی ورزش
  •  جامعه شناسی خشونت ورزشي
  •  خشونت و پرخاشگري:مفاهيم و تعريفها
  • تاريخچه خشونت و پرخاشگری در ورزش فوتبال
  •  نظريه های زيست شناسانه خشونت و پرخاشگري
  • نظريه های جامعه شناسانه خشونت و پرخاشگري
  • نظريه های جامعه شناسانه خشونت و پرخاشگري
  • پژوهش های مربوط به خشونت و پرخاشگری تماشگران
  • نتيجه گيري

مؤلف در مقدم کتاب در خصوص اثر خود چنين می پردازد:

چار چوب اثر حاضر مبتنی بر يک دل مشغولی جامعه شناسانه است :با بررسی جنبه های اجتماعی و فرهنگی ورزش از چه طريق می توان به سازوکارهای سودمند در مورد نوع و شيوه عمل افراد و گروهای اجتماعی دست يافت؟ هدف اصلی اين اثر فراتر رفتن از مرزهای آشنايی عام با ورزش و گام نهادن به فراسوی محدوده های باور رايج در مورد ورزش است . در اين اثر تاکيد زيادی بر اهميت نظريه جامعه شناسانه ،واقعيت ها و نيز شيوه های شناخت و درک خشونت ورزشی می شود که پديده ای اجتماعی است . در اين اثر تلاش شده است که با توجه به موضوعات و مسائل جامعه شناسانه در مورد خشونت ورزشی از تبديل متن به فهرستی از نام های بزرگ ،آمارهای کمی و توصيفی و نيز تحليل های ساده انگارانه خود داری شود.

مولف هدف اصلی خود را بررسی و باز بينی صريح و انتقادی آثار مربوط به خشونت ورزشی ،به ويژه بين تماشاگران رشته ورزشی فوتبال ،متمرکز نموده است . هدف ديگر اين اثر بررسي و ارزيابی رهيافت ها و رويکرد هايی است که تلاش کرده اند با اين پديده مشکل آفرين ورزشی و اجتماعی ،يعنی خشونت و پرخاشگری ،برخور کنند. هرچند بحث ها و يافته های مطرح شده در اين کتاب ممکن است در ارائه راهبرد مناسب برای کاهش درصد های آماری خشونت و پرخاشگری بين تماشاگران فوتبال به کار آيد،اما هدف اين اثر به طور عمده پرداختن به سبب شناسی پديده مورد بررسی بين تماشاگران فوتبال در ورزشگاه  ها و نيز توجه به شيوع و همه گير شناسی آن است........

بيوگرافی و ديگر فعاليتهای علمی و پژوهشي