بستن
FA EN AR RU FR

تاليف کتاب (مدرنيسم اجتماعی و هويت ملي)توسط دکتر مازيار جفرودی عضو هيات علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گيلان

تاليف کتاب (مدرنيسم اجتماعی و هويت ملي)توسط دکتر مازيار جفرودی عضو هيات علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گيلان


تاليف کتاب (مدرنيسم اجتماعی و هويت ملي)توسط دکتر مازيار جفرودی عضو هيات علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گيلان

 

 

                                                                                  باسمه تعالي

 

کتاب مدرنيسم اجتماعی و هويت ملی تأليف دکتر مازيار جفرودی استاديار و عضو هيأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان توسط انتشارات (نشرتوسعه)به چاپ رسيد.

فهرست عناوين کتاب که در پنج فصل خلاصه گرديده به شرح زير می باشد.

  •  شرايط تاريخی پيدايش ملت
  •  حس تعلق ملي
  •  ناسيوناليسم
  • پيروزی اصل ملي
  •  آينده ملت

مؤلف ،در فصل اول اين کتاب پيش زمينه های پيدايش ملت را مورد توجه قرارمی دهد، سپس در فصل دوم مراحل مختلف گسترش احساس تعلق ملی و سير گذاربه وحدت  ملی را بررسی می نمايد ، در فصل سوم به روند اشاعه ناسيوناليسم و مفهوم سازي، از اين پديده و پيدايی ايدئولوژی ناسيوناليستی و فاشيسم اختصاص دارد،در فصل چهارم به شرايط پيروزی ملت و اصل ملی که ابتداءدر مغرب زمين و به تدريج در سراسرجهان گسترش يافته می پردازد ، و درپايان (فصل پنجم)نيز پس از جمع بندی مباحث کتاب اشاراتی به اقتصاد جهانی و دولت ملي،دورنمای ملت و احساس تعلق ملی می شود .

 

 

بيوگرافی و ديگر فعاليتهاي علمي و پژوهشي