بستن
FA EN AR RU FR

تألیف کتاب رهبری و ایدئولوژی در جنبش جنگل

تألیف کتاب رهبری و ایدئولوژی در جنبش جنگل


تألیف کتاب رهبری و ایدئولوژی در جنبش جنگل

تألیف کتاب رهبری و ایدئولوژی در جنبش جنگل توسط آقای دکتر ابوطالب سلطانیان

جنبش جنگل یکی از مهم ترین جنیش های سیاسی در تاریخ معاصر ایران است که از سال 1333هـ.ق مبارزات خود را بر ضد استعمار و استبداد آغاز کرد. اما در طی حدود هفت سال مبارزه، سرانجام نتوانست به اهداف خود – که در احیای نظام مشروطه، طرد بیگانگان و حفظ استقلال کشور خلاصه می شد- دست یابد. از این رو، در این اثر کوشش بر این است تا از منظر آسیب شناختی و تحلیل محتوایی منایع، علل و عوامل ناکامی جنبش واکاوی شود. در این میان به نظر می رسد که دو عامل اصلی، یعنی نقش رهبری و ایدئولوژی سیاسی، نسبت به دیگر عوامل مؤثر، در ناکامی جنبش از اهمیت بیشتری برخوردار است. از این رو، این دو عامل – که دیگر مسائل جنبش را نیز تحت الشعاع خود قرار می داد – محورهای اصلی این پژوهش را تشکیل می دهند.