بستن
FA EN AR RU FR

تألیف کتاب مدیریت عملکرد نوین و کارت امتیازی متوازن توسط دکتر قلی زاده

تألیف کتاب مدیریت عملکرد نوین و کارت امتیازی متوازن توسط دکتر قلی زاده


تألیف کتاب مدیریت عملکرد نوین و کارت امتیازی متوازن توسط دکتر قلی زاده

تألیف کتاب مدیریت عملکرد نوین و کارت امتیازی متوازن توسط دکتر قلی زاده عضوهیأت علمی گروه مدیریت به وسیله انتشارات دانشگاه گیلان.

این کتاب شامل هفت فصل می باشد.

  1. ارزیابی عملکرد
  2. کارت امتیازی متوازن
  3. سیر تکاملی کارت امتیازی متوازن
  4. کارت امتیازی متوازن در ابعاد جهانی
  5. کارت امتیازی متوازن و سایر روشهای ارزیابی عملکرد
  6. کارت امتیازی متوازن در عمل
  7. به کار گیری و ژیاده سازی کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن، چهار چوبی مبتنی بر تعدادی شاخص برای تشریح فعالیتهای سازمان از چهارجنبهٰ ، مالی، رضایت مشتری، فرآیندهای داخلی، یاد گیری و رشد است ویژگی منحصر به فرد کارت امتیازی خوب ، مستند کردن منطق استراتژیک می باشد که رابطهٰ بین فعالیتهای جاری و موفقیت  بلند مدت سازمان را تضمین می کند. از آنجا که وابستگی شرکتها و سازمانها به سرمایه های نامشهود، روز به روز در حال افزایش است، کارتهای امتیازی در حال تبدیل شدن به ابزاری مهم برای کنترل سازمان هستند.

 

     اطلاعات بیشتر مؤلف: