بستن
FA EN AR RU FR

تألیف کتاب ژئومورفولوژی و آمایش دفاعی سرزمین ایران

تألیف کتاب ژئومورفولوژی و آمایش دفاعی سرزمین ایران


تألیف کتاب ژئومورفولوژی و آمایش دفاعی سرزمین ایران

 تألیف کتاب ژئومورفولوژی و آمایش دفاعی سرزمین ایران توسط سرکار خانم دکتر سمیه سادات شاه زیدی(عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی) و جناب آقای دکتر مرتضی کریمی کردآبادی

دانش ژئومرفولوژی که یکی از رشته های علوم جغرافیایی است که در دو دهه اخیر تحولات چشم گیری را چه از نظر ساختاری و چه از دیدگاه تنوع موضوعی تجربه کرده است. این‌تنوع دامنه‌ای به وسعت‌توریسم تا نظامی‌را دربر‌می‌گیرد و خود دلالت بر پویایی و کاربردی بودن این دانش در حل مسائل و مفید بودن آن در عصرماست.

برنامه‌ریزان و تهیه‌کنندگان برنامه‌های توسعه در 5‌دهه اخیر همواره توسعه را فرآیندی اقتصادی اجتماعی‌فرهنگی دیده‌‌اند ولی غفلت آنان از موضوع‌مهمی چون سرزمین آن‌‌ها را با ناکامی‌های متعددی رو‌به‌رو ساخته و لذا ضرورت این که بستر توسعه و مکانی که این فرآیند در آن باید تحقق یابد یعنی سرزمین یا نشستگاه آن در دستور کار آن‌ها قرار گرفته است. این رخداد اگرچه دیر شروع شده است، ولی تجربه میمونی است و امید می‌رود با ورود جغرافیدانان به عرصه آمایش سرزمین مشکلات عمومی که نظام جغرافیایی کشور در حوزه‌ های جمعیتی، محیط زیست ، آلودگی شهر‌ها و آب وخاک و... به وجود آمده کاهش و مرتفع گردد.

کتاب حاضر که تلاشی ستودنی در تعریف  ژئومرفولوژی در حوزه دفاعی است البته ارزشمند است و بدون تردید بر اغنای ادبیات جغرافیایی ایران خواهد افزود به ویژه آن که فرماندهان نظامی ایران در هشت سال دفاع مقدس آموختند که ویژگی های سرزمینی تا چه اندازه می تواند آن ها را در صحنه های نبرد یاری دهد. این تجارب تنها محدود به حوزه تاکتیک ها نشده بلکه در طیف سیاست های راهبردی دفاعی نیز به خوبی کارایی خود را نشان داده است.