بستن
FA EN AR RU FR

تالیف کتاب گوش دادن فعال

تالیف کتاب گوش دادن فعال


تالیف کتاب گوش دادن فعال

کتاب گوش دادن فعال (مهارتی تربیتی و اجتماعی) تالیف آقای دکتر عباس صادقی عضو محترم هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه گیلان، آقای دکتر نادر افقی عضو محترم هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان و خانم مریم بابایی، توسط انتشارات کتیبه گیل منتشر شد.

کتاب مذکور شامل 10 فصل به شرح زیر می باشد :

  • مباحث کلی

  • اهمیت گوش دادن

  • اهمیت گوش دادن فعال

  • گوش دادن فعال به عنوان بازخورد سازنده

  • روش های کلی گوش دادن فعال

  • جایگاه گوش دادن فعال در خانواده

  • جایگاه گوش دادن فعال در مدرسه و دانشگاه

  • جایگاه گوش دادن فعال در محیط شغلی و سازمانی

  • جایگاه گوش دادن فعال در اسلام

  • موانع گوش دادن فعال

    آدمی در قرن حاضر به توانایی های متعددی نیاز دارد که هرکدام می تواند به نوعی در روند زندگی و کار او تاثیر گذار باشد. از این میان، توانایی برقراری ارتباط و ایجاد مناسبات اجتماعی، از جمله مهمترین مهارت هاست. همه ما در هر پست و منزلت شغلی، به یقین با افراد فراوانی رو به رو هستیم که شاید نیمی از زمان حضور ما در جامعه به آن ها اختصاص دارد. مهم ترین پل ارتباطی میان ما و آن ها از طریق گوش دادن، صورت می گیرد. در مهارت گوش دادن چنان قدرتی نهفته است که به واسطه آن می توان از بسیاری از موانع گذشت، افراد زیادی را در اختیار داشت و در انزوای ناخواسته روزگار درگیر نماند.

در این نوشته تلاش شده راهکارهایی در باب گوش دادن موثر بیان شود تا قدرت پنهانی این مهارت آشکار گردد. هر نکته به شکلی بیان شده است که شما می توانید با توجه به نوع عملکرد خود در حین گوش دادن و شناسایی نقاط ضعفتان در این زمینه، جمله ای  را که توجه به آن منجر به قوت توانایی گوش دادن در شما می شود، انتخاب کرده، روی برگه ای نوشته و در مکان مناسبی که در معرض دیدتان باشد، قرار دهید. به این ترتیب با مراقبت از رفتارتان و توجه به نکته یادشده، می توانید به سرعت به مهارت گوش دادن در خود، قوت بیشتری ببخشید