بستن
FA EN AR RU FR

ترجمه مشترک کتاب سياست خارجی امريکا در خاور ميانه نقش لابيها و گروههای ذی نفوذ تو سط جناب آقای دکتر سيمبر.

ترجمه مشترک کتاب سياست خارجی امريکا در خاور ميانه نقش لابيها و گروههای ذی نفوذ تو سط جناب آقای دکتر سيمبر.


ترجمه مشترک کتاب سياست خارجی امريکا در خاور ميانه نقش لابيها و گروههای ذی نفوذ تو سط جناب آقای دکتر سيمبر.

 

ترجمه مشترک کتاب سياست خارجی امريکا در خاور ميانه نقش لابيها و گروههای ذی نفوذ تو سط جناب آقای دکتر سيمبر.

 

کتاب سياست خارجی آمريکا در خاور ميانه نقش لابيها و گروههای ذی نفوذ نوشته (جنيس جی.تری) با همکاری آقايان دکتر رضا سيمبر و دکتر ارسلان قربانی شيخ نشين ترجمه شد.

اين کتاب توسط سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) به چاپ رسيده است .

 

فهرست مطالب کتاب شامل يازده فصل تحت عناوين زير می باشد:

 

 • اشعار اپرا:شکل دهی سياست خارجي(آرای عمومي،رای گيري،انتخابات)
 • قطعات موسيقي:رسانه ها و فرهنگ عمومي(پوشش خبري،فرهنگ عمومي،ژورنالهای دانشگاهی و نظري)
 • آماده کرده صحنه: تصاوير ذهنی و گرايشها
 • وجوه توليدي:روشهای مالی و حمايتهای مالي(مبارزه با نامه/نمابر/پست الکترونيک،ارتباطات مستقيم فردی با رياست جمهوری و ساير مقامات کاخ سفيد، روابط فردی با مقامات منتخب و مشاوران آنها،سازمانهای ملي/گروههای ذی نفع ويژه،فشار بر کنگره دولتهای محلی و ايالتي،تلاشهای روزنامه نگارانه برای کسب حمايت عمومي،فشار برای قانون گذاری موضوعات خاص در کنگره ،دولت و سطوح محلی فرشتگان کمکهای مالی.)
 • پيش درآمد:مورد قبرس
 • نقش آفرينی :لابيهای طرفدار اعراب و گروههای ذی نفع(دولتهای عربی و سفارتخانه ها،اتحاديه عرب،سياست مداران و افسران دستگاههای خارجي،سازمانهای حقوق بشري،صنايع نفت وشرکتهای تجاري،سازمانهای قومي،اعراب امريکا و واشينگتن،امور مالي)
 • نقش آفرينی : يهوديان آمريکايی و لابيهای طرفدار صهيونيست(اسرائيل،سازمانهای يهودی امريکا،لابيهای طرفدار اسرائيل و دولت امريکا،کميته های اقدام سياسي،پشتيبانی کنگره و کمکهای مالي)
 • پرده اول :دولت فورد(سادات وتوافقات آزاد سازی صحرای سينا)
 • توليد اصلي:مبارزه با تحريم اعراب
 • پرده دوم:دولت کارتر
 • دعوت به صحنه:حال و آينده