بستن
FA EN AR RU FR

ترجمه کتاب «مشاوره ی دانش آموزان در مدارس(مهارتها و راهبردهايی برای معلمان)» توسط سرکار خانم دکتر کريمی

ترجمه کتاب «مشاوره ی دانش آموزان در مدارس(مهارتها و راهبردهايی برای معلمان)» توسط سرکار خانم دکتر کريمی


ترجمه کتاب «مشاوره ی دانش آموزان در مدارس(مهارتها و راهبردهايی برای معلمان)» توسط سرکار خانم دکتر کريمی

 

 باسمه تعالي

 

ترجمه کتاب «مشاوره ی دانش آموزان در مدارس(مهارتها و راهبردهايی برای معلمان)» (تاليف گری هورن باي،کارول هال و اريک هال) با کوشش سرکار خانم دکتر فاطمه کريمی استاد يار گروه علوم تربيتی دانشکده ادبيات و علوم انسانی و با همکاری آقای امير قربان پور توسط انتشارات دانشگاه گيلان به چاپ رسيد.

 

اين کتاب مشتمل بر چهارده فصل به شرح زير می باشد:


1معلمان و مشاوره
2- الگويی برای مشاوره در مدارس
3- اکتشاف نگرانی ها و احساسات

4- راهبردهای مداخله اي
5- توانمند سازی کودکان و خردسالان
6- برنامه ی آموزشی رشد هيجاني
7- مشاوره وحمايت همسالان
8- توانمندسازی والدين و خانواده ها
9- مسائل فرهنگی در مشاوره
10-  مقابله با فقدان ها و آسيب ها
11-  راهنمايی و مشاوره برای والدين
12-  يادگيری مشارکت کردن
13- مقابله با فشارروانی و اجتناب از فرسودگي

14- مسائل اخلاقی در مشاوره برای معلمان

 

تاليفات ديگر