بستن
FA EN AR RU FR

ترجمه کتاب جنگ و تغییر در سیاست جهان

ترجمه کتاب جنگ و تغییر در سیاست جهان


ترجمه کتاب جنگ و تغییر در سیاست جهان

ترجمه کتاب جنگ و تغییر در سیاست جهان نوشته رابرت گیلپین، تئوریسین برجسته سیاست بین الملل، به قلم دکتر سجاد بهرامی استادیار روابط بین الملل دانشگاه گیلان، توسط نشر مخاطب منتشر شد. این کتاب به بررسی مکانیزم نغییر در سیاست بین الملل متمرکز است. این که چگونه در طول سده ها موجودیت های سیاسی تغییر کرده و با انواع دیگری از موجودیت های سیاسی جایگزین شده اند از دل مشغولی های گیلپین است، چگونگی منسوخ شدن چرخه امپراتوری ها و پیدایش چرخه هژمون ها از دیگر موضوعات مورد بررسی این کتاب است.  جنگ هژمونیک، چرایی و چگونگی ظهور و افول هژمون ها و رشد و زوال جوامع، هزینه ها و بازدهی سیاست خارجی دولت ها، مقیاس بهینه سازمان سیاسی، معمای تخصیص منابع بین حفاظت، تولید و مصرف از جمله دیگر مسائل مورد توجه نویسنده است که این اثر را برای دانش پژوهان روابط بین الملل، اقتصاد سیاسی بین الملل و سیاست خارجی، جذاب تر کرده است. عناوین فصل های شش گانه این کتاب به شرح ذیل است: فصل اول، ماهیت تغییر سیاسی بین المللی، فصل دوم، ثبات و تغییر، فصل سوم، رشد و توسعه طلبی، فصل چهارم، تعادل و زوال، فصل پنجم، جنگ هژمونیک و تغییر بین المللی و فصل ششم، استمرار و تغییر در سیاست جهان.