بستن
FA EN AR RU FR

ترجمه کتاب رفتار درمانی شناختی زوج ها و خانواده ها

ترجمه کتاب رفتار درمانی شناختی زوج ها و خانواده ها


ترجمه کتاب رفتار درمانی شناختی زوج ها و خانواده ها

 

کتاب رفتار درمانی شناختی زوج ها و خانواده ها (تألیف فرانک ام .داتيليو با مقدمه :آرون تی بک ) توسط دکتر فرهاد اصغری ، دکتر عباس صادقي، دکتر علی صيادي و دکتر ناصر يوسفی اعضای گروه مشاوره دانشگاه گيلان  ترجمه شد.

کتاب مذکور که توسط انتشارات آوای نور به چاپ رسيده، شامل هشت فصل تحت عناوین زیر می‌باشد:

فصل اول- مقدمه

فصل دوم- مهارت تغيير خانواده ها و زوجين

فصل سوم- مولفه طرحواره در رفتار درمانی شناختي

فصل چهارم- نقش فرآيندهای عصبي- زيستي

فصل پنجم- روش های ارزيابی باليني

فصل ششم- فنون شناختی - رفتاري

فصل هفتم - موضوع های خاص طلاق

فصل هشتم - توسعه درمان شناختي- رفتاري

 

پيش گفتار مترجمين

درمان شناختی به سرعت به دهه پنجم رشد خود نزديک می شود . امروزه به يکی از درمانهای برتر در درمان انواع مشکلات روانشناختی تبديل شده است.

مطالعات پژوهشی مختلف بر روی افراد و زوج ها و خانواده ها اثر بخشی اين درمان را تاييدکرده است. در اين کتاب روش درمانی معرفی شده است، اين شيوه جامع درمان مسائل خانواده ها و زوج ها است، از رفتار درمانی شناختی سنتی فاصله بسيار گرفته است . در اين کتاب خانواده بر پايه درمان های مبتنی بر شواهدو فعاليتهای بالينی نويسنده است . توجه به نقش طرحواره ها ی ناسازگار اوليه و نقش آن در بد کار کردی حال حاضر خانواده و شيوه های بازسازی اين طرحواره ها، مسائل فرانسلی تاثير گذاري، دلبستگی و اهميت آن در روابط بين اعضا ی خانواده ، تنظيم هيجانی و شيوه تعامل با آن ، فرآيندهای زيستی عصبی و سنجش مناسب در خانواده درماني، اين کتاب را به يکی ازبهترين منابع روز خانواده درمانی تبديل کرده است . نمونه های مناسب در اين کتاب، فهم مطالب را به شکلی مملموس برای خواننده آسان کرده است . در اين کتاب به ماهيت حلقوی مشکل های درون خانواده توجه شده است و از توجه خطی و سطحی به نحو پيدايش و درمان مشکل ها پرهيز شده است، همچنين بر چگونگی تاثير گذاری سيستم باور های خانواده اصلی بر  روابط خانواده و بازسازی سيستم باورهای معيوب تاکيد گرديده است . علت انتخاب اين کتاب برای ترجمه ، ساختار و محتوی بسيار خالب و به روز آن است.