بستن
FA EN AR RU FR

ترجمه کتاب قدرت اجتماعی در سیاست بین الملل

ترجمه کتاب قدرت اجتماعی در سیاست بین الملل


ترجمه کتاب قدرت اجتماعی در سیاست بین الملل

کتاب قدرت اجتماعی در سیاست بین الملل

تالیف پیتر وان هام توسط آقای دکتر رضا سیمبر ( استاد روابط بین الملل دانشگاه گیلان ) و آقای دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین (استاد روابط بین الملل دانشکاه خوارزمی) ترجمه شد و توسط انتشارات دانشگاه امام صادق به چاپ رسید.

این کتاب اثر برجسته ای در زمینه تشریح قدرت اجتماعی و ابعاد مختلف آن در سیاست بین الملل است که به بررسی قدرت اجتماعی به عنوان یک مقوله قدرت نرم می پردازد، نویسنده این کتاب پیتر وان هام است.

این کتاب ضمن تعریف مفهوم قدرت اجتماعی، تاثیر آن را در واقعیت پیچیده سیاست بین الملل معاصر مورد بررسی قرار می دهد. قدرت اجتماعی به عنوان یک پدیده پیچیده از راههای مختلفی چون فرهنگ، نهادها، قانون و رسانه تجلی می یابد. مهمترین محورهای مورد بحث این کتاب عبارتند از: -تاکید بر جنبه های اصلی قدرت اجتماعی شامل محوریت، پیچیدگی و جامعیت آن -بررسی ارتباط پیچیده بین قدرت نرم و قدرت سخت، نقش رسانه و فن آوریهای جدیدارتباطات -تاثیر و تاثر بین دولت و بازیگران غیردولتی و نقش آنها در شکل گیری گفتمان عمومی و هویت، دستور کار و در نهایت تعیین نتایج فرآیندهای سیاست -بررسی طیف وسیعی از مطالعات موردی روابط بین الملل و تبیین موضوعاتی شامل فرهنگ، فرهنگ عمومی، رسانه و دیپلماسی عمومی