بستن
FA EN AR RU FR

ترجمه کتاب کافکا و سیاست

ترجمه کتاب کافکا و سیاست


ترجمه کتاب کافکا و سیاست

ترجمه ی کتاب کافکا و سیاست توسط عضو هیئت علمی گروه معارف آقای دکتر محمود مقدس

کتابی که پیش رو دارید می کوشد با بررسی تاریخ فکری و اجتماعی روزگار کافکا و نیز تحلیل آثار او سیمای متعارف کافکا به عنوان نابغه منزوی، بیگانه و بدبین عصر مدرن را به چالش بکشد و بافتار تاریخی انزوایش، یعنی پراگ در آستانه قرن بیستم، را ترسیم نماید. نویسندگان کتاب با واکاوی موضوعاتی چون فضای سیاسی- اجتماعی پراگ، نوع رابطه ی کافکا با پدر و زنان رندگی اش، یهودیت، مفهوم پایان قرن و... تصویری واضح تر و فراخ تر از نویسنده ای به دست می دهند که "منفیت" روح زمانه اش را درک کرد و آن را در شاهکارهایش بازتاب داد.