بستن
FA EN AR RU FR

تفکیک نشریه ادب پژوهی به دو نشریه علمی - پژوهشی جدید

تفکیک نشریه ادب پژوهی به دو نشریه علمی - پژوهشی جدید


تفکیک نشریه ادب پژوهی به دو نشریه علمی - پژوهشی جدید

در راستای ارسال نامه تائید مورخ  95/2/20 مدیر کل محترم دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری، مجوز تفکیک نشریه علمی پژوهشی ادب پژوهی به دو نشریه علمی پژوهشی جدید با عنوان های "نقد و نظریه ادبی" به سردبیری جناب آقای دکتر بهزاد برکت عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، و  "زبان فارسی و گویش های ایرانی" به سردبیری جناب آقای دکتر محرم رضایتی عضو محترم گروه زبان و ادبیات فارسی صادر شد. ضمن تبریک به سردبیران محترم، توفیق آنها را در انجام خدمات پژوهشی آرزومندیم.