بستن
FA EN AR RU FR

تلفن داخلی مدیران گروه

تلفن داخلی مدیران گروه


تلفن داخلی مدیران گروه

        1- مدیر گروه ادبیات فارسی دکتر علیرضا نیکویی   4030 2- مدیر گروه ادبیات عرب دکتر اسماعیل حسینی اجداد نیاکی 4037 3 - مدیر گروه زبان انگلیسی دکتر بهزاد برکت   4099 4 - مدیر گروه زبان روسی دکتر لیلا خانجانی 4077 5 - مدیر گروه علوم اجتماعی دکتر حمید عبادالهی   4003 6 - مدیر گروه معارف ابراهیم قاسمی روشن4076  7 - مدیر گروه مدیریت دکتر حسن قلیزاده 4049 8 - مدیر گروه روانشناسی دکتر ایرج شاکری نیا 4050 9 - مدیر گروه علوم تربیتی فاطمه حسینی   4046 10 - مدیر گروه حقوق دکتر مجتبی جانی پور 4098 11- مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دکتر عطاءالله اسماعیلی 4033 12- مدیر گروه علوم سیاسی دکتر امیر نیاکویی 4134 13 - مدیر گروه جغرافیا دکتر اصغر شکرگزار 4020