بستن
FA EN AR RU FR

جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


جلسه دفاع از رساله دکتری

   

موضوع: دفاع از رساله دکتری تخصصی آقای محسن بتلاب اکبرآبادی دانشجوی رشتة زبان و ادبیات فارسی

 

تحت عنوان:      بررسی ساختار روایی منظومه­های عطار

 

زمان جلسه: رأس ساعت 10:00 صبح  روز چهارشنبه مورخ 06/06/92 

 

مکان جلسه: کلاس شمارة 14 دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان.

 

جناب آقای دکتر احمد رضی                   استاد راهنما (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر محمدکاظم یوسف­پور       استاد مشاور (1) (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان )

جناب آقای دکتر بهزاد برکت                   استاد مشاور (2) (دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر علیرضا نیکویی               داور مدعو داخلی(1) ( استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان )

جناب آقای دکتر محمدعلی خزانه­دارلو       داور مدعو داخلی(2) (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان )

جناب آقای دکتر مهدی نیک­منش             داور مدعو خارجی (دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا (س)

 


موضوع: دفاع از رساله دکتری تخصصی خانم فرزانه مونسان دانشجوی رشتة زبان و ادبیات فارسی

 

تحت عنوان:   " بینش اساطیری در ادبیات داستانی زنان معاصر ایران"

 

زمان جلسه: 10:00  صبح  روز  شنبه   مورخ    09/06/92  

 

مکان جلسه: تالار حکمت دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان

 

جناب آقای دکتر عباس خائفی                استاد راهنما (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر محمدعلی خزانه­دارلو     استاد مشاور (1) (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان )

جناب آقای دکتر علی تسلیمی               استاد مشاور (2) (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر فیروز فاضلی                داور مدعو داخلی(1) ( استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان )

جناب آقای دکتر علی صفایی                 داور مدعو داخلی(2) (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان )

جناب آقای دکتر بیژن ظهیری                 داور مدعو خارجی (دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی)