بستن
FA EN AR RU FR

جلسه معارفه اساتید محترم مشاور ودبیران انجمن­های علمی گروههای آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

جلسه معارفه اساتید محترم مشاور ودبیران انجمن­های علمی گروههای آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


جلسه معارفه اساتید محترم مشاور ودبیران انجمن­های علمی گروههای آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  

   جلسه معارفه اساتید  مشاور ودبیران انجمن­های علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی روز شنبه
مورخ 1/9/93ساعت 9صبح در محل اتاق شورای دانشکده با حضور معاونت محترم امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، ریاست محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی، نماینده فرهنگی دانشکده، کارشناس محترم انجمن های علمی، اساتید محترم مشاور و دبیران انجمن های علمی تشکیل شد.

  در ابتدای جلسه ریاست محترم دانشکده ضمن خوش آمد گویی به اساتید مشاور و دبیران انجمن ها بر رسالت مهم دانشکده ادبیات و علوم انسانی درباب مسائل فرهنگی تأکید کرد.

  در ادامه سرکار خانم دکتر کریمی معاونت محترم فرهنگی دانشگاه طی سخنانی با اشاره به ساختار هرم گونه دانشگاهها دانشجویان را درقاعده این هرم قرار دادند و بر اهمیت توجه به آنان تأکید کردند. ایشان همچنین برنامه های فوق برنامه و غیر رسمی همچون فعالیت های فرهنگی را تأثیر گذارتر از برنامه های رسمی قلمداد نمودند.

  در ادامه سرکار خانم زارع کارشناس محترم انجمن­های علمی به تشریح وظایف اساتید محترم مشاور ودبیران انجمن­های علمی پرداختند و بندهایی نیز به صورت مصوبه درآمد که از جمله آنها:

1-مقرر شد درهر انجمن علمی مجمع عمومی (7)نفره شامل  5عضو اصلی و 2عضو علی البدل انتخاب و به نماینده فرهنگی دانشکده معرفی گردند.

2-دبیردانشکده با حضور نماینده فرهنگی از میان دبیران انجمن­های علمی انتخاب و به معاونت فرهنگی معرفی شود.

3- اساتید محترم مشاور در ماه دو جلسه  با دبیر انجمن­علمی مربوطه داشته و صورت جلسه را به نماینده فرهنگی دانشکده تحویل دهند.

   در پایان سؤالاتی از جانب دبیران انجمن­های علمی مطرح شد که به تفکیک، توسط ریاست محترم دانشکده، معاونت محترم فرهنگی و کارشناس انجمن های علمی پاسخ داده شد.