بستن
FA EN AR RU FR

درباره دانشکده

درباره دانشکده


درباره دانشکده

نام : دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال تاسیس:1356 تعداد اعضای هیات علمی ثابت: 142 نفر تعداد دانشجو :3914 کارشناسی:2854 نفر کارشناسی ارشد : 979 نفر دکتری:81 نسبت دانشجو به استاد:1به 27 گروه هاي آموزشی و پژوهشی : گروه زبان وادبیات فارسی_ زبان وادبیات انگلیسی_ زبان وادبیات عربی_ گروه زبان روسی_گروه مدیریت_ گروه علوم اجتماعی _ گروه معارف اسلامی -گروه روانشناسی_ گروه  علوم تربیتی گروه علوم سیاسی_ گروه حقوق - گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری. رشته های تحصیلی: کارشناسی دوره روزانه: 14 رشته حقوق _ علوم سیاسی _ علوم اجتماعی_ مدیریت بازرگانی _ زبان روسی_ مدیریت صنعتی_ روانشناسی عمومی _ مشاوره وراهنمایی_زبان و ادبیات فارسی _ زبان وادبیات انگلیسی_ زبان وادبیات عرب_ علوم اقتصادی- حسابداری- مدیریت آموزشی کارشناسی شبانه: 12  رشته حقوق _ پژوهشگری علوم اجتماعی_ مدیریت صنعتی _ روانشناسی _مشاوره و راهنمایی _ زبان وادبیات فارسی _ زبان وادبیات انگلیسی_ زبان وادبیات عربی. جغرافیای شهری، علوم سیاسی، قرآن و حدیث-مدیریت آموزشی   کارشناسی ارشد روزانه : 19 رشته جامعه شناسی_ایران شناسی_روانشناسی- کودکان استثنایی _مدیریت صنعتی _زبان وادبیات فارسی- کودک و نوجوان- نقد و نظریه ادبی _آموزش زبان انگلیسی_ زبان شناسی همگانی- زبان و ادبیات انگلیسی- حقوق خصوصی_حقوق جزا وجرم شناسی. مدیریت بازرگانی-ادبیات عربی- مشاوره خانواده- جغرافیا و برنامه ریزی شهری-جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-روابط بین الملل کارشناسی ارشد شبانه: 17 رشته جامعه شناسی  _روانشناسی _ مدیریت صنعتی- مدیریت بازرگانی _ زبان وادبیات فارسی _ ادبیات عربی _ آموزش زبان انگلیسی_ حقوق خصوصی _ حقوق جزا وجرم شناسی.کودکان استثنایی- کودک و نوجوان- نقد و نظریه ادبی_ زبان شناسی همگانی- زبان و ادبیات انگلیسی-جغرافیا و برنامه ریزی شهری-جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- روابط بین الملل دکتری : 81 نفر 5 رشته زبان وادبیات فارسی، روابط بین الملل ، روان شناسی، مدیریت، جامعه شناسی فرهنگی آدرس : رشت .بزرگراه خلیج فارس( کيلومتر 5 جاده رشت به قزوین- مجتمع دانشگاه گيلان -دانشکده ادبيات وعلوم انساني صندوق پستی : 3988-41635 کد پستی : 43653- 41998 تلفن دفتر رياست : 380-33690385-013 دور نگار :33690280-013 تلفنخانه : 8-33690274-013 E-mail: humanuni@guilan.ac.ir