بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از رساله دکترای تخصصی

دفاع از رساله دکترای تخصصی


دفاع از رساله دکترای تخصصی

 

جلسه دفاع از رساله دکترای تخصصی خانم نسرین کریم پور دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

تحت عنوان: تحلیل مردم شناختی اشعار خاقانی

زمان: 10 صبح روز شنبه مورخ 1/9/1393

مکان: تالارحکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی

هیات داوران جلسه:

جناب آقای دکتر فیروز فاضلی..................استاد راهنما 1 ( استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر محرم رضایتی .................استاد راهنما 2 (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر سید هاشم موسوی ........استاد مشاور (استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر علیرضا نیکویی ................داور مدعو داخلی 1 (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر علی تسلیمی .................داور مدعو داخلی 2 (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

جناب آقای دکتر پارسا یعقوبی.................. داور مدعو خارجی (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان)