بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از رساله دکتری در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

دفاع از رساله دکتری در دانشکده ادبيات و علوم انسانی


دفاع از رساله دکتری در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

موضو ع : دفاع از رساله دکتري آقای(محمود رنجبر برکادهي)دانشجوی رشته زبان وادبيات فارسي دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

 

تحت عنوان: تحليل روايي- محتوايی داستان های کوتاه جنگ

 

زمان :سه‌شنبه مورخ 21/6/91 ساعت 10:30 صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی تسليمی (استاد يارگروه زبان فارسي دانشگاه گيلان)

استاد مشاور (1):  جناب آقای دکتر عباس خائفی (استاد يار  گروه زبان فارسی دانشگاه گيلان)

استاد مشاور (2):  جناب آقای دکتر علی صفايی (استاد يار  گروه زبان فارسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلی (1):  جناب آقای دکتر محمد کاظم يوسف پور (استاديار گروه زبان فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلی (2):  جناب آقای دکتر محرم رضايتي (استاديار گروه زبان فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر بيژن ظهيري(دانشيار گروه زبان فارسی دانشگاه محقق اردبيلي)