بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از رساله دکتری در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دفاع از رساله دکتری در دانشکده ادبیات و علوم انسانی


دفاع از رساله دکتری در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

موضوع: جلسه دفاع از رسالة دکتری تخصصی خانم آرزو ابراهیمی دینانی دانشجوي رشته زبان و ادبیات فارسی ورودی 90 با عنوان : "جایگاه و نفوذ زبان، اندیشه و تجارب عرفانی حلاج در جهان بینی عرفا" زمان:  روز چهارشنبه مورخ  1395/12/4 ساعت 13 مکان: در آمفی تئاتر (نورانی) دانشكده فنی دانشگاه گيلان تشكيل مي ­شود جناب آقاي دکتر محمدکاظم یوسف پور   استاد راهنما (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر علیرضا نیکویی          استاد مشاور 1(دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر محمدعلی خزانه دارلو  استاد مشاور 2(دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر فیروز فاضلی            داور مدعوداخلي1 (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر  علی صفایی             داورمدعوداخلی2 (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر بیژن ظهیری              داورمدعو خارجی (دانشیار گروه زبان فارسی دانشگاه محقق اردبیلی)


موضوع:جلسه دفاع از رسالة دکتری تخصصی آقای علیرضا قاسمی  دانشجوي رشته زبان و ادبیات فارسی ورودی 90 با عنوان: "تحلیل روابط گفتمان ها در شاهنامه با تکیه بر گفتمان های مهری - زردشتی" زمان:  روز شنبه مورخ   1395/12/7 ساعت 10 صبح مکان: در تالار حکمت دانشكده ادبيات‌ و علوم انساني دانشگاه گيلان تشكيل مي ­شود جناب آقاي دکتر علیرضا نیکویی              استاد راهنما (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر رضا چراغی                 استاد مشاور (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر محمدکاظم یوسف پور   داور مدعوداخلي1(دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر عباس خائفی              داورمدعوداخلی2 (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر رضا ستاری              داورمدعو خارجی(دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران)

موضوع: جلسه دفاع از رسالة دکتری تخصصی آقای سجاد بهرامی مقدم  دانشجوي رشته روابط بین الملل ورودی 91

تحت عنوان:  "رشد قدرت های نوظهور آسیایی در سیاست بین الملل"

زمان:  روز چهارشنبه مورخ  1395/11/13 ساعت 10:00

مکان: تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گيلان سالن شماره 3

جناب آقاي دکتر احمد جانسیز          استاد راهنما (استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان)
جناب آقای دکتر سیدامیر نیاکویی       استاد مشاور 1(دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان)
جناب آقای دکتر حسین دهشیار        استاد مشاور 2(استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه تهران)
جناب آقای دکتر رضا سیمبر           داور مدعوداخلي (استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان)
جناب آقای دکتر بهزاد شاهنده         داورمدعو خارجی 1 (استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران)
جناب آقای دکتر  مجید بزرگمهری    داورمدعو خارجی 2 (استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه امام قزوین)

موضوع: جلسه دفاع از رسالة دکتری تخصصی آقای علی اصغر ستوده دانشجوي رشته روابط بین الملل ورودی 91
تحت عنوان: "تأثر منازعات داخلی سوریه و عراق بر مجموعة امنیتی خاورمیانه (2011 تا کنون) "
زمان:  روز چهارشنبه مورخ 1395/11/13 ساعت 11:30 مکان: تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گيلان سالن شماره 3 جناب آقاي دکتر سیدامیر نیاکویی   استاد راهنما (دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر رضا سیمبر         استاد مشاور 1(استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر ابراهیم متقی       استاد مشاور 2(استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران) جناب آقای دکتر احمد جانسیز    داور مدعوداخلي (استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر حمید احمدی    داورمدعو خارجی 1 (استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران)
جناب آقای دکتر  حسین دهشیار     داورمدعو خارجی 2 (استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه)

موضوع: جلسه دفاع از رسالة دکتری تخصصی آقای علی اسمعیلی  دانشجوي رشته روابط بین الملل ورودی 91 تحت عنوان:      "علل و پیامدهای تداوم اتحاد ایران و سوریه (2011-2001) " زمان:  روز چهارشنبه مورخ 1395/11/13 ساعت 14:00 مکان: تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گيلان سالن شماره 3 جناب آقاي دکتر احمد جانسیز      استاد راهنما (استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر سیدامیر نیاکویی   استاد مشاور1 (دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر رسول افضلی      استاد مشاور2 (دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران) جناب آقای دکتر رضا سیمبر        داور مدعوداخلي (استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر حمید احمدی    داورمدعو خارجی 1 (استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران)
جناب آقای دکتر ابراهیم متقی          داورمدعو خارجی 2 (استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران)

موضوع: جلسه دفاع از رسالة دکتری تخصصی آقای عبدالله راز دانشجوي رشته زبان و ادبیات فارسی ورودی 88 تحت عنوان:

تحلیل رویکردهای پژوهشی در مقالات ادبی مجلات علمی – پژوهشی دهة هشتاد در ایران

زمان: ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1394/12/19 مکان: در تالار حکمت دانشكده ادبيات‌ و علوم انساني دانشگاه گيلان

جناب آقاي دکتر رضی استاد راهنما (استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر محمدعلی خزانه دارلو استاد مشاور (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر حسینعلی قبادی داور مدعو خارجی (استاد گروه زبان فارسی دانشگاه تربیت مدر) جناب آقای دکتر محمدکاظم یوسف پور داور مدعوداخلي1(دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر عباس خائفی داور مدعوداخلی2 (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)


 

موضوع: جلسه دفاع از رسالة دکتری تخصصی آقای علی علیزاده جوبنی دانشجوي رشته زبان و ادبیات فارسی ورودی 89

تحت عنوان:

ویژگی های "طنز در سایه" در شعر معاصر ایران

زمان: ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 1394/12/19 مکان: در تالار حکمت دانشكده ادبيات‌ و علوم انساني دانشگاه گيلان

جناب آقاي دکتر علی صفایی استاد راهنما (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر علیرضا نیکویی استاد مشاور (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر حسین حسن پور داورمدعو خارجی(دانشیار گروه زبان فارسی دانشگاه مازندران) جناب آقای دکتر علی تسلیمی داور مدعوداخلي1(دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر محمدعلی خزانه دارلو داورمدعوداخلی2 (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)