بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پايان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده ادبيات و علوم انسانی

دفاع از پايان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده ادبيات و علوم انسانی


دفاع از پايان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده ادبيات و علوم انسانی

     

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(مهسا شريعتی گيلاني)دانشجوی رشته زبان فارسی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: زن کشی در داستان معاصر(گونه ها، الگوها، ساز و کارها)

 

زمان : چهار شنبه مورخ 24/8/91 ساعت 9صبح

مکان : تالار حکمت 3 دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر عليرضا نيکويي(استاديار گروه زبان فارسي دانشگاه گيلان)

استاد مشاور :  جناب آقای دکتر علی صفايي(استاديار گروه زبان فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر محمد علی خزانه دارلو(استاديار گروه زبان فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر محمد کاظم يوسف پور(استاديار گروه زبان فارسی دانشگاه گيلان)