بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد


دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد آقای (سعيد رهسپار)دانشجوی رشته علوم اجتماعی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: بررسی رابطه سرمايه اجتماعی و کار آفرينی سازمانی در دانشگاه گيلان

زمان :چهار شنبه مورخ 3/12/90 ساعت 30/11 صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر رضا سيمبر(استاد گروه علوم سياسی دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر سيد هاشم موسوي(استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر احمد جانسيز(استاد يار گروه علوم سياسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای حسين شريفي(مربی گروه علوم سياسی دانشگاه آزاد واحد رشت)


موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(الهام تقی پور)دانشجوی رشته زبان و ادبيات فارسي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: شوخ طبعی در ادبيات کودکان

زمان :شنبه مورخ 8/12/90 ساعت 10صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد کاظم يوسف پور(استاد يارگروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر علی تسليمي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر عباس خائفي( استاد يارگروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر علی صفايي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان)


  

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(اختر کاظمی‌نیا)دانشجوی رشته علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: درک اجتماعی از مکان (مطالعه‌ای مقایسه‌ای میان بازار و پاساژ)

زمان : دوشنبه مورخ 8/12/90 ساعت 12 ظهر

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر فردین علیخواه (استاد يارگروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای مهندس محمدرضا فاروقی  (مربی گروه شهرسازی دانشکده معماری دانشگاه گیلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر حسن چاوشیان (استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر  سید هاشم موسوی (ا استاد يار گروه  علوم اجتماعی دانشگاه گیلان)

 

 


موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(شيوا پور نداف حقي)دانشجوی رشته زبان ادبيات فارسي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: بررسی زاويه ديد از دهه ی شصت به بعد

زمان :سه شنبه مورخ 9/12/90 ساعت 10 صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر عباس خائفی (استاد يارگروه زبان فارسي دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر علی تسليمی (استاديارگروه زبان فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر احمد رضي(دانشيار گروه زبان فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر عليرضا نيکويي(ا استاد يار گروه زبان فارسي دانشگاه گيلان)

 


موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد  آقاي(محمد بهرامی نصير محله)دانشجوی رشته زبان و ادبيات عرب  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: بررسی تمثيل های ادبی قرآن

زمان :شنبه مورخ 13/12/90 ساعت 10صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکترسيد  اسماعيل حسينی  (استاد يار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتررحمت پور محمد  (استاد يار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  سرکار خانم دکتر اکرم رخشنده نيا(استاد يار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر هادی شعباني(استاد يار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه گيلان)


  

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(افسانه دهقان آبکنار)دانشجوی رشته علوم اجتماعي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: بررسی علل خشونت نسبت به زنان (در شهر بندر عباس)

زمان :يک شنبه مورخ 14/12/90 ساعت 30/11 ظهر

مکان : کلاس شماره (4) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد مهدی رحمتی (استاد يارگروه علوم اجتماعي دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر سيد هاشم موسوي(استاد يار گروه علوم اجتماعي دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر نادر افقي(استاد يار گروه علوم اجتماعي دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر فردين عليخواه(ا استاد يار گروه علوم اجتماعي دانشگاه گيلان)

 


موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(آمنه شمسي)دانشجوی رشته مديريت بازرگاني  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: تاثير روش های مختلف تامين مالی شرکت  های پذيرفته شده در بورس بر بازده سهام آن ها

زمان :يک شنبه مورخ 14/12/90 ساعت 12 ظهر

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر اسماعيل رمضانپور (استاد يارگروه مديريت دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر محمد حسن قلی زاده(استاد يار گروه مديريت دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای بهزاد روحي( مربی گروه مديريت دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر مهدی مشکي(استاد يار گروه مديريت دانشگاه گيلان)

 


 

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد آقاي(عليرضا عزيزي)دانشجوی رشته علوم اجتماعي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: بررسی فرايندهای مقوله پردازيهای عضويت در گفتگوهای روزمره : تحليل گفتگوهای مشتريان چايخانه ای در شهر مشهد

زمان :يک شنبه مورخ 14/12/90 ساعت 30/12 عصر

مکان : کلاس شماره (4) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر حسن چاووشيان (استاد يارگروه علوم اجتماعی  دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر حميد عبادالهی استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر محمد امين کنعاني(استاد يار گروه علوم اجتماعی  دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر محمد مهدی رحمتی (ا استاد يار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)


 

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد آقای (صادق تيموری صفی آباد)دانشجوی رشته مديريت صنعتي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: تاثير اتحادهای استراتژيک بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط

زمان :يک شنبه مورخ 14/12/90 ساعت 15 عصر

مکان : کلاس شماره (29) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر اسماعيل ملک اخلاق  (استاد يارگروه مديريت دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر سيد محمد نوع پسند(استاد يار گروه مديريت دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر محمد علی ولی پور (استاد يار گروه مديريت دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر سيد يحيی سيد دانش(ا استاد يار گروه مديريت دانشگاه پيام نور )


 

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد آقاي(احسان جهانگير زاده)دانشجوی رشته مديريت صنعتي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: آسيب شناسی بخش خدمات مشاوره مديريت و ارائه راهکارهای بهبود آن

زمان :يک شنبه مورخ 14/12/90 ساعت 16 عصر

مکان : کلاس شماره (14) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر اسماعيل ملک اخلاق (استاد يارگروه مديريت  دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر سيد محمد نوع پسند(استاد يار گروه مديريت  دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر محمد علی ولی پور(استاد يار گروه مديريت  دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر سيد يحيی سيد دانش (ا استاد يار گروه مديريت دانشگاه پيام نور)

 


      

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(فاطمه پورآقا رودبرده)دانشجوی رشته روانشناسی  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: مقایسه کنش‌های اجرایی در کودکان اتیستیک و عقب مانده ذهنی

زمان : دوشنبه مورخ 15/12/90 ساعت 30/8 صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر سید موسی کافی (دانشيارگروه روانشناسی دانشگاه گيلان)

استاد مشاور(1): جناب آقای تمجید کریمی (کارشناس راشد گروه روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

استاد مشاور (2): سرکار خانم ربابه دل‌آذر (کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه گیلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر عباسعلی حسین خانزاده (استاد يار گروه روانشناسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای حسین فرهی (کارشناس ارشد گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان)


  

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم (سیده زینب محمدی)دانشجوی رشته حقوق خصوصی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: ارزش اثباتی شهادت در امور مدنی حقوق ایران و مصر

زمان : دوشنبه مورخ 15/12/90 ساعت 10 صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر عبادا... رستمی (استاد يار گروه حقوق دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر سید محمد اسدی‌نژاد (استاد يار گروه حقوق دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر عیسی گلین مقدم (استاد يار گروه حقوق دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر اکبر ایمان‌پور (ا استاد يار گروه حقوق دانشگاه گيلان)


موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد آقای (بهزاد محمدی) دانشجوی رشته حقوق خصوصی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: مسئولیت مدنی دولت در برابر مردم با تأکید بر حقوق ایران

زمان : دوشنبه مورخ 15/12/90 ساعت 30/11 صبح

مکان : کلاس شماره (29) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر عبادا... رستمی (استاديار گروه حقوق دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر  رضا مقصودی (استاديار گروه حقوق دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر اکبر ایمانپور (استاد يار گروه حقوق دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر امیر رضائی فومنی (ا استاد يار گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد بندرانزلی)

 


موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(مهری وهابي)دانشجوی رشته آموزش زبان انگليسي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: Robust Modeling of English Language teacher Evaluation Using Expert Systems

زمان :دو شنبه مورخ 15/12/90 ساعت12 ظهر

مکان : کلاس شماره (1) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : خانم دکتر ژاله حساسخواه (استاد يارگروه زبان انگليسي دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر علی جمالي(استاد يار گروه مهندسی مکانيک دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر عبدالرضا تحريري(استاد يار گروه زبان انگليسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر امير مهدوي(ا استاد يار گروه زبان انگليسي دانشگاه گيلان)


 

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(اکرم اويسی عمران)دانشجوی رشته مديريت صنعتي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: تبيين الگوی ارزيابی خود مبنا و مستمر عملکرد

زمان :دو شنبه مورخ 15/12/90 ساعت 13 عصر

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد رحيم رمضانيان (استاد يارگروه مديريت دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر کيخسرو ياکيده(استاد يار گروه مديريت دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب دکتر محمد حسن قليزاده( استاديار گروه مديريت دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر محمود مرادي(استاد يار گروه مديريت دانشگاه گيلان)

 

 


موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد  آقاي(سامان سليماني)دانشجوی رشته آموزش زبان انگليسی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: The Impact of Focus on Form Approach on the Improvement of Iranian EFL Learners Writing Accuracy

زمان :دوشنبه مورخ 15/12/90 ساعت 14 عصر

مکان : کلاس شماره (4) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر عليرضا فرحبخش (استاد يار گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  خانم دکتر ژاله حساسخواه (استاد يار گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر بهزاد برکت(استاد يار گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر مسعود خليلی ثابت(استاد يار گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه گيلان)

 

 


 

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد آقای (علی رمضانی)دانشجوی رشته خقوق خصوصی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: نقش شرایط اساسی صحت قراردادها در تشکیل شرکت تجاری

زمان : دو شنبه مورخ 15/12/90 ساعت 15 عصر

مکان : کلاس شماره (7) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر عیسی گلین مقدم  (استاديار گروه حقوق دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر عبادا... رستمی (استاديار گروه حقوق دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر سید محمد اسدی‌نژاد (استاد يار گروه  حقوق دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر محمد رضا شرافت پیما (ا استاديار گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد بندرانزلی)

 


  

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(پیمانه مهرابی)دانشجوی رشته مديريت صنعتي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: بررسی استرس ادراک شده و خودکارآمدی بیماران مبتلا به درد مزمن ناحیه تحتانی کمر

زمان :سه‌شنبه مورخ 16/12/90 ساعت 10 صبح

مکان : کلاس شماره (29) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما (1) : جناب آقای دکتر سید ولی‌ا... موسوی (استاد يارگروه روانشناسی دانشگاه گيلان)

استاد راهنما (2) : جناب آقای دکتر منصور حکیم جوادی (استاد يارگروه روانشناسی دانشگاه گيلان)

استاد مشاور (1):  جناب آقای دکتر مرتضی رهبر (استاد يار  دانشگاه علوم پزشکی گيلان)

استاد مشاور (2):  جناب آقای دکتر مسعود غلامعلی لواسانی (دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر عباسعلی حسین خانزاده (استاديار گروه روانشناسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر علیرضا نظام دوست (استاد يار گروه  روانشناسی دانشگاه گيلان)

 

 


 

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(مهديه کارگر سنگاچيني)دانشجوی رشته زبان ادبيات فارسي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: صحنه پردازی در حکايات مثنوی معنوي

زمان :سه شنبه مورخ 16/12/90 ساعت 10 صبح

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد کاظم يوسف پور (استاد يارگروه زبان فارسي دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر احمد رضی (دانشيار گروه زبان فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر علی صفايي(استاد يار گروه زبان فارسي دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر عليرضا نيکويي(ا استاد يار گروه زبان فارسي دانشگاه گيلان)

 

 

 


 

 

موضو ع : دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم(نرجس بساق زاده)دانشجوی رشته مديريت صنعتي  دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان: بررسی رابطه بين تسهيم دانش، توانايی جذب و قابليت نوآوری در صنايع دانش محور

زمان :سه شنبه مورخ 16/12/90 ساعت 13 عصر

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد رحيم رمضانيان (استاد يارگروه مديريت  دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر محمود مرادي(استاد يار گروه مديريت  دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلي:  جناب آقای دکتر رضا اسماعيل پور(استاد يار گروه مديريت  دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر مراد رضايی (استاد يار گروه مديريت دانشگاه آزاد)