بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد


دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد

   

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم مینا نظری­کمال  دانشجوي رشته روان شناسی عمومی

تحت عنوان :مقایسة رابطة کامل­گرایی، اهمال­کاری و سبک­های مقابله­ای در افراد مبتلا به اختلال عروق کرونری قلب و افراد سالم

 

زمان جلسه: ساعت 11:00 صبح چهارشنبه مورخ 06/06/92  

مکان جلسه: کلاس شمارة 2 دانشكده ادبيات‌ و علوم انساني دانشگاه گيلان

 

سرکر خانم دکتر مهناز خسروجاوید              استاد راهنما(استادیار گروه روان شناسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر عباسعلی حسین خانزاده      استاد مشاور (استادیار گروه روان شناسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر موسی کافی                   داور مدعو داخلي (دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه گيلان)

سرکار خانم دکتر بنفشه فرزین­راد                داورمدعوخارجي (استادیار گروه روان شناسی دانشگاه علوم پزشکی یزد)


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم زهرا کلارستاقی  دانشجوي رشته روان شناسی عمومی

 

تحت عنوان :مقایسة تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه و آموزش سنتی بر انگیزة پیشرفت و میزان یادگیری دانش­آموزان با آسیب شنوایی

 

زمان: ساعت 10:00 صبح چهارشنبه مورخ 06/06/92  

مکان: کلاس شمارة 2 دانشكده ادبيات‌ و علوم انساني دانشگاه گيلان

 

جناب آقای دکتر عباسعلی حسین خانزاده        استاد راهنما(استادیار گروه روان شناسی دانشگاه گیلان)

سرکر خانم دکتر گیتا موللی                          استاد مشاور1 (استادیار گروه روان شناسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکترعباس صادقی                                   استاد مشاور2 (استادیار گروه روان شناسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر ایرج شاکری­نیا                      داور مدعو داخلي (استادیار گروه روان شناسی دانشگاه گيلان)

جناب آقای دکتر مقصود فقیرپور                       داورمدعوخارجي (استادیار گروه روان شناسی دانشگاه گيلان)


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای محمدرضا امیدوار دانشجوي رشته ادبیات عرب 

تحت عنوان:    مدیحه سرایی پیامبر اسلام در دوره انحطاط

 

زمان: ساعت 10:00 صبح روز ­شنبه مورخ 09/06/92  

مکان: کلاس شمارة 13 دانشكده ادبيات‌ و علوم انساني دانشگاه گيلان

 

جناب آقای دکتر رحمت پور محمد                    استاد راهنما (استادیار گروه ادبیات عرب دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر اسماعیل حسینی اجدادی      استاد مشاور (استادیار گروه ادبیات عرب دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر هادی شعبانی                     داور مدعو داخلی 1 (استادیار گروه ادبیات عرب دانشگاه گیلان)

سرکار خانم دکر سیده اکرم رخشنده­نیا                       داور مدعو داخلی 2(استادیار گروه ادبیات عرب دانشگاه گیلان)


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای احسان دوستی  دانشجوي رشته ادبیات زبان انگلیسی

 

تحت عنوان:         In search of salvation: A Mystical perspective on William Faulkner's The Sound and The Fury

                            "در جستجوی رستگاری: دیدگاهی عرفانی بر خشم و هیاهو اثر ویلیام فالکنر"

 

زمان: ساعت 10:00 صبح  روز شنبه مورخ 09/06/92  

مکان: کلاس شمارة 16دانشكده ادبيات‌ و علوم انساني دانشگاه گيلان

 

جناب آقای دکتر منصور هاشمی         استاد راهنما (استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای یدا.. شهابی                  استاد مشاور (مربی گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر بهزاد برکت              داور مدعو داخلی(دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای علیرضا فرحبخش             داور مدعو داخلی 2 (استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان)


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای داوود آموسنی  دانشجوي رشته روان شناسی عمومی

 

تحت عنوان :   اثربخشی آموزش خودمهارگری بر کاهش میزان پرخاشگری در دانش آموزان

 

زمان: ساعت 11:00 صبح یکشنبه مورخ 10/06/92  

مکان: کلاس شمارة 13 دانشكده ادبيات‌ و علوم انساني دانشگاه گيلان

 

جناب آقای دکتر عباسعلی حسین خانزاده        استاد راهنما(استادیار گروه روان شناسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر فرهاد اصغری                                   استاد مشاور (استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر علیرضا محمدی آریا                استاد مشاور (استادیار گروه روان شناسی دانشگاه تهران)

جناب آقای دکتر ایرج شاکری­نیا                      داور مدعو داخلي (استادیار گروه روان شناسی دانشگاه گيلان)

جناب آقای دکتر عباس صادقی                      داورمدعوخارجي (دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه گيلان)


موضوع : جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای عباس مهران­پور  دانشجوي رشته حقوق جزا و جرم شناسی

تحت عنوان : بررسی اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای بین الملل ایران و اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی موقتی و دائمی

 

زمان جلسه: ساعت 13:00  ظهر روز یکشنبه مورخ 10/06/92  

مکان جلسه: تالار حکمت دانشكده ادبيات‌ و علوم انساني دانشگاه گيلان

 

جناب آقاي دکتر مجتبی جانی­پور           استاد راهنما (استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر محمدرضا نظری­نژاد        استاد مشاور (استادیارگروه حقوق دانشگاه گيلان)

جناب آقای دکتر حسین آقابابایی          داورمدعوداخلي (دانشیار گروه حقوق دانشگاه گیلان)

سرکار خانم تحصین سبحانی                داورمدعوخارجي (مربی گروه حقوق دانشگاه تهران)

             


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای علی رحیمی  دانشجوي رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری

 

تحت عنوان :     بررسی نقش مبادلات مرزی در ساختار کالبدی و اقتصادی شهر بانه

 

زمان: ساعت 12:00  ظهر روز یک­شنبه مورخ 10/06/92

مکان: کلاس شمارة 13 دانشكده ادبيات‌ و علوم انساني دانشگاه گيلان

 

جناب آقاي دکتر مجید یاسوری           استاد راهنما (دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر نادر زالی                  استاد مشاور (استادیار گروه شهرسازی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر اصغر شکرگزار           داور مدعو داخلي (استادیار گروه جغرافیا دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر رضا حسن­پور            داور مدعو خارجي(استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی)


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم آزاده شلفی  دانشجوي رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری

تحت عنوان :         ارزیابی شاخص­های کیفیت زندگی شهری (مطالعة موردی: شهر تنکابن)

 

زمان: ساعت 13:00  ظهر روز یکشنبه مورخ 10/06/92

مکان: کلاس شمارة 13 دانشكده ادبيات‌ و علوم انساني دانشگاه گيلان

 

جناب آقاي دکتر مجید یاسوری              استاد راهنما (دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر فردین علیخواه             استاد مشاور (استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان)

جناب آقای دکتر اصغر شکرگزار              داورمدعوداخلي (استادیار گروه جغرافیا دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر رضا حسن­پور                داورمدعوخارجي(استادیارگروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی)


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم سمیرا کشاورز  دانشجوي رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری

 

تحت عنوان :       ارزیابی عملکرد فضایی بازار سنتی کرمانشاه

 

زمان: ساعت 14:00  عصر روز یک­شنبه مورخ 10/06/92

مکان: کلاس شمارة 13 دانشكده ادبيات‌ و علوم انساني دانشگاه گيلان

 

جناب آقاي دکتر اصغر شکرگزار              استاد راهنما (استادیار گروه جغرافیا دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر بیژن کلهرنیا                استاد مشاور (استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه)

جناب آقای دکتر مجید یاسوری              داورمدعوداخلي (دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر نادر زالی                     داورمدعوخارجي(استادیارگروه شهرسازی دانشگاه گیلان)


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای عبدالصالح نصیری  دانشجوي رشته حقوق جزا و جرم شناسی

تحت عنوان : "سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی از طریق رایانه"

 

زمان جلسه: ساعت 14:00  عصر روز یکشنبه مورخ 10/06/92  

مکان جلسه: تالار حکمت دانشكده ادبيات‌ و علوم انساني دانشگاه گيلان

 

جناب آقاي دکتر حسن شاه­ملک­پور                 استاد راهنما (استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر مجتبی جانی­پور                    استاد مشاور (استادیارگروه حقوق دانشگاه گيلان)

جناب آقای عباس سلمان­پور                          داورمدعوداخلي (مربی گروه حقوق دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر محمدرضا نظری­نژاد                           داورمدعوخارجي (استادیار گروه حقوق دانشگاه گيلان)

             


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم زهرا حسین­نژادی دانشجوي رشته زبان و ادبیات فارسی

 

تحت عنوان :     بررسی اسطوره شناختی سفرهای هفت خانی در شاهنامه

 

زمان جلسه: ساعت 10:00  صبح مورخ 10/06/92  روز یکشنبه

مکان جلسه: تالار حکمت دانشكده ادبيات‌ و علوم انساني دانشگاه گيلان

 

جناب آقاي دکتر علی تسلیمی               استاد راهنما (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر عباس خائفی                استاد مشاور (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گيلان)

جناب آقای دکتر سید مجتبی میرمیران      داور مدعو داخلي 1 (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گيلان)

سرکار خانم دکتر ثریا مصلحی                 داور مدعو داخلی 2( استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم سمیه خادمی دانشجوي رشته زبان و ادبیات فارسی

 

تحت عنوان:   تحلیل رویکردهای نقد ادبی در حوزه ادبیات کودکان در ایران

 

زمان جلسه: ساعت 11:30  صبح مورخ 10/06/92  روز یکشنبه

مکان جلسه: تالار حکمت دانشكده ادبيات‌ و علوم انساني دانشگاه گيلان

 

جناب آقاي دکتر احمد رضی                   استاد راهنما (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر علی تسلیمی               استاد مشاور (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گيلان)

جناب آقای دکتر محمدعلی خزانه­دارلو       داور مدعو داخلي 1 (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گيلان)

سرکار خانم دکتر عباس خائفی               داور مدعو داخلی 2( استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)


 

موضوع: جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای احسان داداش­خواه  دانشجوي رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

تحت عنوان :       "پیشگشری از بزه دیدگی زنان از منظر سیاست جنایی تقنینی اسلام و ایران" 

زمان: ساعت 12:00  ظهر روز سه­شنبه مورخ 12/06/92  

مکان: کلاس شمارة 13دانشكده ادبيات‌ و علوم انساني دانشگاه گيلان

جناب آقاي دکتر حسن شاه­ملک­پور            استاد راهنما (استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر حسین آقابابایی               استاد مشاور (دانشیار گروه حقوق دانشگاه گيلان)

جناب آقای عباس سلمان­پور                     داورمدعوداخلي (مربی گروه حقوق دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر محمدرضا نظری­نژاد           داورمدعوخارجي (استادیار گروه حقوق دانشگاه گيلان)


 

موضوع: دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقای کاظم علی­پور چسلی  دانشجوي رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

تحت عنوان :      "حقوق متهم در فرآیند دادرسی کیفری ایران با نگاهی بر اساسنامة دیوان کیفری بین المللی" 

      

زمان: 13:00  ظهر روز سه­شنبه مورخ 12/06/92  

مکان: کلاس شمارة 13 دانشكده ادبيات‌ و علوم انساني دانشگاه گيلان

 

جناب آقاي دکتر مجتبی جانی­پور        استاد راهنما1 (استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان)

جناب آقای دکتر محمدرضا نظری­نژاد    استاد راهنما2 (استادیار گروه حقوق دانشگاه گيلان)

جناب آقای عباس سلمان­پور              استاد مشاور (مربی گروه حقوق دانشگاه گيلان)

جناب آقای حسین آقابابایی              داورمدعوداخلي (دانشیار گروه حقوق دانشگاه گیلان)

سرکار خانم مهین سبحانی              داورمدعوخارجي (مربی گروه حقوق دانشگاه تهران)