بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


دفاع از پایان نامه دکتری

موضوع: جلسه دفاع از رسالة دکتری تخصصی آقای هادی قلیزاده دانشجوي رشته زبان و ادبیات فارسی ورودی 89 تحت عنوان: "دگردیسی های گفتمان قدرت بر مبنای فره ایزدی با تکیه بر متون ادبی و عرفانی فارسی تا عصر صفویه" زمان: ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1394/9/3 مکان: تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان جناب آقاي دکتر فیروز فاضلی استاد راهنما (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر محمدکاظم یوسف پور استاد مشاور 1 (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکترعباس خائفی استاد مشاور 2 (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر علیرضا نیکویی داور مدعوداخلي1(دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر محمدعلی خزانه دارلو داورمدعوداخلی2 (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر بیژن ظهیری داورمدعو خارجی(دانشیار گروه زبان فارسی دانشگاه محقق اردبیلی(
  موضوع: جلسه دفاع از رسالة دکتری تخصصی خانم معصومه حامی دوست رشته زبان و ادبیات فارسی ورودی 89 تحت عنوان: "نقد مضمونی و بازجست مؤلفه¬ های آن در داستان¬ های هوشنگ گلشیری" زمان: ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1394/9/3 مکان: تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان جناب آقاي دکتر محمدعلی خزانه دارلو استاد راهنما (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر احمد رضی استاد مشاور (استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکترمحمدکاظم یوسف پور داور مدعوداخلي1(دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر علی تسلیمی داورمدعوداخلی2 (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر بیژن ظهیری داورمدعو خارجی(دانشیار گروه زبان فارسی دانشگاه محقق اردبیلی(
  موضوع: جلسه دفاع از رسالة دکتری تخصصی آقای احمدعلی مقیمی دانشجوي رشته روابط بین الملل ورودی 91 تحت عنوان: "ارزیابی دیپلماسی فرهنگی بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران: امکان سنجی فرصت ¬ها و چالش¬ ها " زمان: ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 1394/9/4 مکان: تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان جناب آقاي دکتر رضا سیمبر استاد راهنما (استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر احمد جانسیز استاد مشاور (استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر سیدامیر نیاکویی داور مدعوداخلي (استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر صادق زیبا کلام داورمدعو خارجی 1 (استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران) جناب آقای دکتر حسین دهشیار داورمدعو خارجی 2 (دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی)
  موضوع: جلسه دفاع از رسالة دکتری تخصصی آقای غلامرضا اسداللهی دانشجوي رشته روابط بین الملل ورودی 91 تحت عنوان: تحلیل گفتمان¬ های حقوق بشر اسلام و غرب با تأکید بر تأثیر گذاری آن در نظام بین الملل زمان: ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1394/9/4 مکان: تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان جناب آقاي دکتر رضا سیمبر استاد راهنما (استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان) جناب آقای دکترسیدامیر نیاکویی استاد مشاور (استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر احمد جانسیز داور مدعوداخلي (استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان) جناب آقای دکتر صادق زیبا کلام داورمدعو خارجی 1 (استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران) سرکار خانم دکتر نسرین مصفا داورمدعو خارجی 2 (دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران)