بستن
FA EN AR RU FR

راه اندازی و چاپ نشریه علمی ((سیاست بین الملل)) از سوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

راه اندازی و چاپ نشریه علمی ((سیاست بین الملل)) از سوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


راه اندازی و چاپ نشریه علمی ((سیاست بین الملل)) از سوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نشریه علمی سیاست بین الملل در زمینه علوم انسانی (علوم سیاسی ) به صورت فصلنامه منتشر خواهد شد

صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان 

سر دبیر علمی :دکتر سیمبر

مدیر مسؤل:  دکتر نیاکویی