بستن
FA EN AR RU FR

سيزدهمين شماره فصلنامه علمي پژوهشي (ادب پژوهي) منتشر شد.

سيزدهمين شماره فصلنامه علمي پژوهشي (ادب پژوهي) منتشر شد.


سيزدهمين شماره فصلنامه علمي پژوهشي (ادب پژوهي) منتشر شد.

 

سيزدهمين شماره فصلنامه علمي پژوهشي (ادب پژوهي) منتشر شد.

 اين فصلنامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي بوده وحاصل فعاليت مشترك دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيلان و انجمن علمي زبان و ادبيات فارسي ميباشد.

مجموعه عناوين اين شماره از فصلنامه عبارتند از:

•1-     1- مفهوم « فراست» در گفتمان عرفي و عرفاني ( دكتر عليرضا نيكويي و اختيار بخشي)

•2-     2- تحليل شطح بر مبناي تفكيك وجود شناختي و معرفت شناختي ( دكتر سيد علي اصغر مير باقري فرد و مسعود آلگونه جونقاني)

•3-    3-  تحليل فرماليستي پيرنگ در داستان هاي كوتاه معاصر فارسي ( دكتر قدرت قاسمي پور و دكتر محمود رضايي دشت ارژنه)

•4-     4- شيخ احمد جام و افسانه كرامات(امير حسين مدني، دكتر محمد كاظم كهدويي و دكتر مهدي ملك ثابت)

•5-    5-  نشانه هاي تالشي در مناطق تات زبان خلخال(دكتر جهاندوست سبز عليپور)

•6-    6-  ساخت همپايگي : با نگاهي به زبان فارسي(منصور شعباني، دكتر عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا ، دكتر فردوس آقا گلزاده و دكتر ارسلان گلفام)

•7-    7- «استعلا»در معاني حروف جر عربي و حروف اضافه فارسي(سميه كاظمي نجف آبادي و دكتر سيد محمد رضا ابن الرسول)

 

 

مقالات اين فصلنامه در پايگاه اينتر نتي مجله به نشاني http://Research.guilan.ac.ir/adabموجود است.

همچنين اين نشريه در مراكز اطلاع رساني زير نمايه مي شود.

    مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم فنآوري   http://www.srlst.com/

     بانك اطلاعات علمي كشور : WWW.sid.ir

   بانك اطلاعات نشريات كشور : WWW.magiran.com

    پايگاه استنادي علوم جهان اسلام‌ : WWW.ISC.gov.ir