بستن
FA EN AR RU FR

سخنرانی دکتر نعمت ا... فاضلی

سخنرانی دکتر نعمت ا... فاضلی


سخنرانی دکتر نعمت ا... فاضلی

سخنرانی دکتر نعمت ا... فاضلی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  در برنامه هفته پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان