بستن
FA EN AR RU FR

ششمين شماره فصلنامه (علمي-پژوهشي) ادب پژوهی منتشر شد

ششمين شماره فصلنامه (علمي-پژوهشي) ادب پژوهی منتشر شد


ششمين شماره فصلنامه (علمي-پژوهشي) ادب پژوهی منتشر شد

 

 

 

 

باسمه تعالي

 

ششمين شماره فصلنامه (علمي-پژوهشي) ادب پژوهی منتشر شد .اين فصلنامه بر اساس مصوبه مورخ 11/10/87 کميسيون بررسی نشريات علمی کشور ،دارای رتبه علمی - پژوهشی شده است.
 فهرست عناوين اين شماره به قرار زير می باشد:


1- ضرورت تصحيح انتقادی غزلهای خواجوی کرمانی......................................................... ...........دکتر محمود عابدی و رحمان ذبيحي
2- راويان شعر فارسی....................................................... .............................................دکتر عبدالله رادمرد و فرامرز آدينه

3- ژرف ساخت اسطوره ای رمان رود راوي ...............................................................................دکتر تيمور مالمير و حسين اسدی جوزاني

4- خاستگاه استعاری افعال حسی چند معنا در زبان فارسی از منظر معنی شناسی شناختی......................مريم سادات فياضی و ديگران
5- بررسی ريشه و ماده افعال در گويشهای تاتی ،تالشی و گيلکی  ....................................................دکتر محرم رضايتي  کيشه خاله وجهاندوست سبز عليپور
6- آشناترين شاعر ادب فارسی با شاهنامه.................................................................................دکتر سجاد آيدنلو

7- نقد روايت شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهيمی.................................................................... دکتر مهيار علوی مقدم و سوسن پورشهرام

 

مطالب اين فصلنامه در پايگاه اينتر نتی مجله به نشانی http://Reseach.guilan.ac.ir/adab موجود است

همچنين مقالات اين فصلنامه در مراکز اطلاع رسانی زير نمايه می شود

 

1- مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به نشانی http://www.srlst.com/

2- بانک اطلاعات علمی کشور به نشانی http://www.sid.ir/

3- بانک اطلاعات نشريات کشور به نشانی http://www.magiran.com/