بستن
FA EN AR RU FR

شماره آموزشی

شماره آموزشی


شماره آموزشی

            مرتضی حسینیان  ( رئیس آموزش ) 4040 حسین کاس پور ( کارشناس دفتر نظارت و آموزش )  4073 شهربانو حق‌بین (کارشناس خدمات آموزشی مشاوره و جغرافیا )  4057 طاهره خالق‌داد ( کارشناس خدمات آموزشی زبان انگلیسی و ادبیات عرب ) 4058 فاطمه احسانی ( کارشناس خدمات آموزشی ادبیات فارسی و روان شناسی ) 4074 خیراله امدادی ( ناه رسان آموزش )  4073 حسین زمانی ( کارشناس خدمات آموزشی مدیریت صنعتی و بازرگانی )  4075 هوشمند رحیم خواه ( کارشناس خدمات آموزشی حقوق و علوم سیاسی و علوم قرآن و حدیث ) 4048 سکینه هاشمی زاده ( کارشناس خدمات آموزشی علوم اجتماعی و زبان روسی ) 4017 محمد مهدی عبدی ( کارشناس گروه معارف و علوم قرآن و حدیث ) 4090 حسین واحد ( کارشناس گروه علوم تربیتی، زبان انگلیسی و زبان روسی)  4130 صدرا انوری ( کارشناس گروه مدیریت) 4052 محمد صفرپور ( کارشناس گروه حقوق و ادبیات عرب ) 4062 حمید رضا آقاجانی ( کارشناس گروه علوم اجتماعی و علوم سیاسی ) 4139 مریم حسینی ( کارشناس گروه ادبیات فارسی ) 4117 ربابه دل آذر ( کارشناس گروه روانشناسی )  4120 زینب مجاور شیخان ( کارشناس گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری) 4026