بستن
FA EN AR RU FR

شماره تماس ریاست و معاونین دانشکده

شماره تماس ریاست و معاونین دانشکده


شماره تماس ریاست و معاونین دانشکده

hu دفتر ریاست دانشکده 01333690380 – 01333690385 01333690280 (فاکس) داخلی 4041 معاون آموزشی دانشکده 4072 معاون اداری و مالی دانشکده 4045 معاون پژوهشی دانشکده 4036- 01333690818 دفتر مجلات دانشکده 4032 - 01333690590