بستن
FA EN AR RU FR

شماره تماس ستاد رفاهی دانشگاههای کشور جهت مهمانپذيری در ايام نوروز

شماره تماس ستاد رفاهی دانشگاههای کشور جهت مهمانپذيری در ايام نوروز


شماره تماس ستاد رفاهی دانشگاههای کشور جهت مهمانپذيری در ايام نوروز

باسمه تعالی

 

شماره های تماس ستاد رفاهی دانشگاههای کشور جهت مهمانپذيری در ايام نوروزي