بستن
FA EN AR RU FR

فراخوان ارسال مقاله

فراخوان ارسال مقاله


فراخوان ارسال مقاله

استادان، محققین، دانشجویان و صاحب نظران اهل قلم محترم دانشگاه گیلان میتوانند،  مقالات علمی - ترویجی خود را برای انتشار در فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری پژوهشکده سیاست گذاری علم فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف ارسال نمایند.

stpl.ristip.sharif.ir