بستن
FA EN AR RU FR

فراخوان مقاله

فراخوان مقاله


فراخوان مقاله

 

با عنايت به مصوبه شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت مبنی بر برگزاری دومين کنفرانس الگو با موضوع مفاهيم، مبانی و ارکان پيشرفت، از تمامی استادان محققان دعوت می شود مقالات جديد و منتشر نشده ي خود را تا تاريخ 01/12/1391 از طريق تارنمای کنفرانس به نشانی (http://sc.olgou.ir)

 ارسال نمايند. نويسندگان محترم می توانند به منظور آگاهی از چارچوب و ضوابط تهيه مقالات به تارنمای کنفرانس مراجعه کنند.

محل برگزاری: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران

برگزار کننده: مرکز الگوی اسلامی - ايرانی پيشرفت

مهلت دريافت مقالاتيکم اسفندماه 1391

تاريخ برگزاری: 18 و 19 ارديبهشت ماه 1392