بستن
FA EN AR RU FR

قبولی دانش آموخته سال 86 رشته حقوق دانشکده ادبيات و علوم انسانی در آزمون دوره دکتری سال 88

قبولی دانش آموخته سال 86 رشته حقوق دانشکده ادبيات و علوم انسانی در آزمون دوره دکتری سال 88


قبولی دانش آموخته سال 86 رشته حقوق دانشکده ادبيات و علوم انسانی در آزمون دوره دکتری سال 88

 

                                                                                باسمه تعالي

آقای مجيد صادق نژاد نائينی دانش آموخته دوره کارشناسی سال 1386  رشته حقوق دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان ، در آزمون دوره دکتری  سال 1388دانشگاه شهيد بهشتی پذيرفته شدند. ضمن تبريک، از درگاه ايزد منان برای ايشان آرزوی توفيق روز افزون در عرصه علم و دانش را داريم