بستن
FA EN AR RU FR

مدیریت دانشکده

مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

        روسای قبلی دانشکده  ادبيات و علوم انساني  
  1. دکتر فاروق خارابی                 1358  الی   1359
  2. دکتر محمّد رضا نصیری            1360  الی   1368
  3. دکتر فاروق خارابی                 1369  الی   1370
  4. دکتر غلام رضا رحمدل              1370  الی  1376
  5. دکتر محمّد کاظم یوسف پور     1376  الی   1385
  6. دکتر فاطمه کریمی                 1385  الی   1388
  7. دکتر رضا سیمبر                     1388  الی   1391
  8. دکتر محمّد دوستار                 1391   الی   1393
  9. دکتر عباداله رستمی              1393   الی   1396

          دکتر علی صفائی سنگری       1396           تاکنون

  رياست دانشکده  : دکتر علی صفائی سنگری رشته تحصيلی : زبان و ادبیات فارسی   معاون آموزشی و دانشجويی دانشکده: دکتر فرزاد بوبانی رشته تحصيلی : زبان وادبيات فارسی   معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده: دکتر حميد عبادالهي رشته تحصيلی : علوم اجتماعي   سرپرست تحصيلات تکميلی دانشکده: دکتر مجتبي جاني پور رشته تحصيلی : حقوق   رئیس امور عمومی دانشکده: محمد ابراهیم خیالی رشته تحصیلی: کارشناسی علوم اجتماعی (پژوهشگری)   رئیس امور آموزشی دانشکده: حسین واحد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد جغرافیا   آدرس : رشت . بزرگراه خلیج فارس کيلومتر 5 جاده رشت به قزوین- مجتمع دانشگاه گيلان -دانشکده ادبيات وعلوم انساني صندوق پستی : 3988-41635                          کد پستی : 43653- 41998 تلفن دفتر رياست : 380و 33690385-013           دور نگار :33690280- 013 تلفنخانه : 8-33690274- 013    E-mail: humanuni@guilan.ac.ir