بستن
FA EN AR RU FR

مصاحبه جذب هيات علمی

مصاحبه جذب هيات علمی


مصاحبه جذب هيات علمی

 

در راستای فراخوان جذب هيات علمی دانشگاه، جلسه مصاحبه متقاضيان شهريور ماه سال 92 دانشکده ادبيات و علوم انسانی در روزهای يکشنبه مورخ 13/11/92 و شنبه مورخ 19/11/92 در اتاق شورای دانشکده برگزار شد.

در اين جلسه که با حضور رياست، معاون آموزشي، مديران گروه واعضای محترم کميته تخصصی گروه های آموزشی تشکيل گرديد، پرونده تعداد 12 نفر از متقاضيان گروه های (علوم اجتماعي،جغرافيا و برنامه ريزی شهري و زبان انگليسي) مورد بررسی قرار گرفت.

 

شايان ذکر است از مجموع تعداد افراد متقاضي:

 

تعداد 4 نفر از گروه علوم اجتماعي

تعداد 3 نفر از گروه زبان انگليسي

و تعداد 5 نفر از  گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری بوده اند.