بستن
FA EN AR RU FR

مقاله آقای دکتر سيمبر در کرسی و مرکز حقوق بشر ،صلح و دمکراسی دانشگاه شهيد بهشتی به عنوان مقاله برتر انتخاب شد.

مقاله آقای دکتر سيمبر در کرسی و مرکز حقوق بشر ،صلح و دمکراسی دانشگاه شهيد بهشتی به عنوان مقاله برتر انتخاب شد.


مقاله آقای دکتر سيمبر در کرسی و مرکز حقوق بشر ،صلح و دمکراسی دانشگاه شهيد بهشتی به عنوان مقاله برتر انتخاب شد.

 

                                                                          باسمه تعالي

 

مقاله آقای دکتر سيمبر در کرسی و مرکز حقوق بشر ،صلح و دمکراسی دانشگاه شهيد بهشتی به عنوان مقاله برتر انتخاب شد.

 

در همايش حق بر صلح که به شکل يکروزه توسط کرسی و مرکز حقوق بشر ،صلح و دمکراسی دانشگاه شهيد بهشتی برگزار شد آقای دکترسيمبر به عنوان دانشيار گروه علوم سياسی دانشگاه گيلان مقاله ای با عنوان "برقراری صلح ،نسبی گرايی يا جهانشمولی حقوق بشر " ارائه نمودند . لازم به ذکر است که مقاله ايشان در ميان مجموعه مقالات ارسالی به عنوان مقاله برتربرگزيده شد.