بستن
FA EN AR RU FR

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته های جدید در دانشگاه گیلان

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته های جدید در دانشگاه گیلان


موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته های جدید در دانشگاه گیلان

شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی در( مقطع دکتری ) و رشته زبان وادبیات فارسی گرایش نظریه و نقد ادبی و روان شناسی آموزش کودکان استثنایی در (مقطع کارشناسی ارشد) در دانشگاه گیلان موافقت نموده است.