بستن
FA EN AR RU FR

موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری با ایجاد دو رشته جدید در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری با ایجاد دو رشته جدید در دانشکده ادبیات و علوم انسانی


موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری با ایجاد دو رشته جدید در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پیرو جلسه مورخ 95/4/26 شورای گسترش آموزش عالی و نامه معاون محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری خطاب به ریاست محترم دانشگاه گیلان، موافقت قطعی با ایجاد رشته های حسابداری و مدیریت جهانگردی ( مقطع کارشناسی) در دانشگاه گیلان بعمل آمد.

برای رشته های مربوطه در دو گروه روزانه و شبانه ( رشته حسابداری، روزانه تعداد 48 نفر و شبانه تعداد 48 نفر دانشجو جمعاً 96 نفر و برای رشته مدیریت جهانگردی نیز به همین تعداد دانشجو در نظر گرفته شده است) که پذیرش دانشجو در دورهای مذکور منوط به تامین شرایط علمی، آموزشی و اعتبارات مالی می باشد.

   

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی