بستن
FA EN AR RU FR

پنجمين شماره فصلنامه ادب پژوهي منشر شد.

پنجمين شماره فصلنامه ادب پژوهي منشر شد.


پنجمين شماره فصلنامه ادب پژوهي منشر شد.

 

باسمه تعالي

 

پنجمين شماره فصلنامه (علمي-پژوهشي) ادب پژوهي منتشر شد .اين فصلنامه بر اساس مصوبه مورخ 11/10/87 كميسيون بررسي نشريات علمي كشور ،داراي رتبه علمي - پژوهشي شده است.
 فهرست عناوين اين شماره به قرار زير مي باشد:
1- سه صدا ،سه رنگ،سه سبك در شعر قيصر امين پور ................................دكتر محمود فتوحي
2- كار برد تصويري- بلاغي سجاوندي در شعر معاصر فارسي............................دكتر نعمت الله ايران زاده و دكتر مريم شريف نسب
3- هويِّت و بازتاب آن در رمان ................................................................دكتر بهزاد بركت
4- زبان ،گونه،گويش ولهجه:كاربردهاي بومي و جهاني.......................................دكتر محمد دبير مقدم
5- روايت و دامنه زماني روايت در قصِِّه هاي مثنوي..........................................دكتر نصرالله امامي و بهروز مهدي زاده فرد
6- بررسي و تحليل كهن الگوي ايمان ابراهيمي در نگاه مولوي و سورن كركه گور.........دكتر مصطفي گرجي
7- بررسي ساختاري داستان پادشاه سياه پوش از نظامي.................................. فاطمه كاسي

همچنين مقالات اين فصلنامه در مراكز اطلاع رساني زير نمايه مي شود

1- مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري به نشاني www.srlst.com

2- بانك اطلاعات علمي كشور به نشاني www.sid.ir

3- بانك اطلاعات نشريات كشور به نشاني www.magiran.com