بستن
FA EN AR RU FR

چاپ يادداشت نيرنگ آمريکا و رسوايی طبس(دکتر احمد جانسيز)

چاپ يادداشت نيرنگ آمريکا و رسوايی طبس(دکتر احمد جانسيز)


چاپ يادداشت نيرنگ آمريکا و رسوايی طبس(دکتر احمد جانسيز)

 

يادداشت سياسی در خصوص نيرنگ دولت آمريکا و رسوايی طبس تحرير دکتر احمد جانسيز عضو هيات علمی گروه علوم سياسی دانشگاه گيلان درخبرگزاری فارس چاپ گرديد.

خلاصه متن:

نيرنگ دولت آمريکا و رسوايی طبس

عمليات طبس يک عمليات اطلاعاتی بود و نه يک عمليات نظامی.فرماندهان و افسران عمليات نيز ماموريت اطلاعاتی داشتند تا نظامی. ولی در اين عمليات اطلاعاتي، از ابزارهاي نظامی بهره بردند.

 

لينک کل مطالب