بستن
FA EN AR RU FR

چاپ شماره 9 پژوهشنامه حقوق کیفری

چاپ شماره 9 پژوهشنامه حقوق کیفری


چاپ شماره 9 پژوهشنامه حقوق کیفری

 

شماره 9 دو فصلنامه علمی و پژوهشی حقوق کیفری(سال پنجم،  شماره اول،  بهار و تابستان  1393)که حاصل فعالیت پژوهشی گروه حقوق دانشگاه گیلان و انجمن ایرانی حقوق جزا است منتشر شد. این نشریه پیش از این با عنوان پژوهشنامه حقوقی انتشار می یافت که با توجه به نظر کمیسیون نشریات وزارت علوم مبنی بر تخصصی شدن عنوان مجله و اعضای هیات تحریریه، با عنوان پژوهشنامه حقوق کیفری و با هیات تحریریه تخصصی و به صورت دوفصلنامه منتشر گردیده است

اهداف مجله:

 انتشار مقاله­های علمی پژوهشی و عرضه نتایج تحقیقات در زمینة حقوق کیفری و جرم­شناسی به منظور تولید و ارتقای سطح دانش، انتقال و تبادل یافته­ها، تجربیات و دستاوردهای پژوهشی، بسط همکاری و تعامل علمی بین کنشگران حوزه حقوق کیفری به منظور تبادل آموخته­ها و تجربیات و تقویت فضای گفتگو و نقد اندیشه، کمک به توسعه علمی کشور از طریق طرح  مسائل و کوشش جهت تبیین و ارایه راه حل­ها.    .

 

فهرست مطالب:

بررسی اجمالی مبانی،شرایط و آثار واخواهی در امور کیفری

محمد علی جاهد، زهرا خدادادی، غلامرضا غیور

 

مطالعه تحلیلی ویِژگی های شخصیتی نوجوانان بزهکار

 عباسعلی حسین خانزاده، محبوبه طاهر

 

جرم انکاری و کیفرگذاری در پرتو اصول محدود کننده آزادی در نظریه لیبرال

هادی رستمی

 

گونه شناسی جرایم علیه خانواده

عباس سلمان پور، سعیده حیدری

 

واکاوی ادله و مستندات اصل "عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق" در نظام حقوقی اسلام

علی محمدیان، احمد باقریٰ محمد رضا علمی

تبیین روان شناختی تکاملی قتل عمد

فیروز محمودی چانکی، حیدررضا معصومی

 

امنیتی شدن جرم شناسی: راهبردها و آثار آن بر حقوق کیفری

اعظم مهدوی پور، نجمه شهرانی کرانی

 

راهکارهای دستیابی به بزه کاری واقعی

علیرضا میرکمالی، محمد علی خادم الفقرا

 

محدودیت های دفاع مشروع در برابر پلیس در حقوق ایران "با نگاهی به نظام حقوقی فرانسه"

حسین میر محمد صادقیٰ بهزاد جهانی

 

 

این نشریه در سایت­های زیر نمایه می­شود:

1. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: www.Isc.ir

2. پایگاه مجلات تخصصی (نور): www.noormags.ir

3. بانک اطلاعات نشریات کشور: www.magiran.com

4. سامانه نشر مجلات علمی: www.Isj.iup.ir